מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות*

מעודכן לתאריך 01.09.2019

 

המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

באילת – ללא מע"מ

המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון

מוצר בכל הארץ באילת
ב‏נ‏ז‏י‏ן‏ ‏95 ‏-שרות מלא 6.28 5.37
בנזין 98 8.35 7.15
ס‏ו‏ל‏ר‏ ‏‏ת‏ח‏ב‏ו‏ר‏ה 15.95 13.62
גפ"ם אוטומטיבי 2.88 2.46