מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות*

מעודכן לתאריך 01.01.2010

 

המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

באילת – ללא מע"מ

המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון

מוצר בכל הארץ באילת
ב‏נ‏ז‏י‏ן‏ ‏95 ‏-שרות מלא 6.35 5.43
בנזין 98 8.42 7.21
ס‏ו‏ל‏ר‏ ‏‏ת‏ח‏ב‏ו‏ר‏ה 16.13 13.79
גפ"ם אוטומטיבי 3.08 2.63