נספח 2

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 2-
הודעה על הגשת הסכם פשרה לאישור בית המשפט בתובענה ייצוגית 32204-08-12
1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ נ’ דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ

 

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לסעיפים 18(ג) ו-25(א)(3) לחוק התובענות הייצוגיות, התשס”ו – 2006 (“החוק”), כי ביום 10.1.2018 נכרת הסכם פשרה בת.צ. 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (“הסכם הפשרה”) וכי הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז (“בית המשפט”) בקשה לאשרו.

כללי
1.

ביום 30.8.2012 הגישה 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (“התובעת המייצגת”) בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (“דור אלון”, “בקשת האישור”) בטענה כי דור אלון התנהלה שלא כדין, כאשר גבתה מלקוחות הקשורים עמה בהסכם “ספידומט” (כהגדרתו בהסכם הפשרה) מחירים בגין סולר הגבוהים מאלו שנגבו מלקוחותיה המזדמנים. דור אלון הגישה תגובה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה והכחישה את טענות התובעת המייצגת.

2.

ביום 27.10.2014 אישר בית המשפט את בקשת האישור כתובענה ייצוגית (“החלטת האישור”) בעילה של חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), וזאת בגין כל אחת משלוש החלופות הבאות: דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי דור אלון; הימנעות דור אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסכם ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוחות; הימנעות דוראלון מליידע את לקוחות הסכם ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסכם ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית.

3.

הסכם הפשרה, אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה להוות הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או בדרישה כלשהי של משנהו, שנטענה במסגרת ההליכים המשפטיים.

4.

קבוצת התובעים בתביעה הייצוגית מיוצגת על ידי עו”ד אסף שילה, מרחוב עמק איילון 2ב’, כפר סבא (“בא כוח הקבוצה”). דור אלון מיוצגת ע”י עוה”ד ממשרד ש. בירן ושות’ מרחוב ברקוביץ 4, תל אביב (“ב”כ דור אלון”).

העיקרי הסכם הפשרה:
5.

קבוצת התובעים לפי הסכם הפשרה היא: כל לקוחות הסכם ספידומט , אשר רכשו סולר מכוח הסכם ספידומט ושילמו בעבורו מחיר גבוה מהמחיר ששילם לקוח מזדמן במועד התדלוק, וזאת החל מיום 1.1.2010 ועד למועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט (“מועד האישור”), למעט חברי קבוצה אשר יוחרגו מהסכם הפשרה כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה.

6.

תתי קבוצות התובעים לפי הסכם הפשרה הינן:

6.1. חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור עדיין קשורים עם דור אלון בהסכם ספידומט (“הקבוצה הראשונה”).

6.2. חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור אינם קשורים עם דור אלון בהסכם ספידומט (“הקבוצה השנייה”).

7.

התחייבויות דור אלון במסגרת הסכם הפשרה הן כדלקמן:

7.1. דור אלון תפצה כל אחד מחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי הסכם הפשרה, בסך הפיצוי לו הוא יהיה זכאי כמפורט בסעיף 6 בהסכם הפשרה אשר קובע את שיעור ההחזר ללקוח לפי התוצאה הגבוהה יותר המתקבלת מבין שתי שיטות פיצוי שונות (כאשר כל לקוח מקבל פיצוי בהתאם לשיטה המיטיבה עמו) זאת, מבלי לגרוע מזכות קיזוז שעומדת לדור אלון בהתאם למפורט בהסכם הפשרה.

7.2. מתן הפיצוי לחברי הקבוצה הראשונה יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי לו זכאי אותו חבר קבוצה. לחילופין, כל אחד מחברי הקבוצה הראשונה יהיה רשאי לפעול גם על פי אחת מהדרכים הבאות: א) למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה, במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי. ב) למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידו, באמצעות כרטיסי ספיד קאש של דור אלון (“כרטיסי תדלוק”) והכל כמפורט בסעיף 8 להסכם הפשרה.

7.3. לכל אחד מחברי הקבוצה השנייה תעמוד האפשרות להודיע לדור אלון, על רצונו לקבל את הפיצוי באחת מהדרכים החלופיות הבאות: א) באמצעות זיכוי חשבונו של חבר הקבוצה השנייה אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח וזאת בכפוף לכריתת הסכם ספידומט חדש בינו לבין דור אלון. חבר הקבוצה השנייה שיבחר באפשרות זו יהיה רשאי החל ממועד ההתקשרות למשוך את יתרת הזיכוי במזומן (בשיעור של 90% מהסך שנותר). ב) באמצעות כרטיסי תדלוק, כמפורט בסעיף 8 בהסכם הפשרה. ג) באמצעות החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח.

7.4. בנוסף בהסכם הפשרה כלולות התחייבויות של דור אלון בקשר לאופן הצגת מחיר הסולר ואופן עדכונו בהסכם ספידומט (כמפורט בסעיפים 10-11 להסכם הפשרה); למנגנון עדכון המחירון המומלץ בהסכמי ספידומט (כמפורט בסעיף 11 להסכם הפשרה); ולמחיר שייגבה מחברי הקבוצה בתקופת ההתארגנות (כהגדרתה בהסכם הפשרה), תוך שדור אלון רשאית לפעול מולם לשינוי התנאים המסחריים שסוכמו עמם במסגרת הסכם ספידומט (כמפורט בסעיף 10 להסכם הפשרה).

8.

המלצתם המוסכמת של הצדדים לבית המשפט היא כי דור אלון תשלם גמול לתובעת המייצגת בסך כולל של 362,930 ₪ בתוספת מע”מ וסך כולל של 3,266,372 ₪ בתוספת מע”מ כשכר טרחתו של ב”כ הקבוצה.

9.

אדם הנמנה עם חברי קבוצת התובעים ו/או כל גוף כהגדרתו בסעיף 18(ד) לחוק, רשאי להגיש לבית המשפט, בכתב, ועד ליום 21.3.2018, התנגדות מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצת הצדדים בעניין הגמול לתובעת המייצגת ושכ”ט לב”כ הקבוצה.

10.

אדם הנמנה עם חברי קבוצת התובעים רשאי להגיש עד ליום 21.3.2018, בקשה בכתב לצאת מן הקבוצה עליה יחול ההסדר ( “הודעת החרגה”) לבית המשפט ולב”כ הקבוצה. בקשה כאמור תכלול את הפרטים: שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת, מספר טל’, מס’ לקוח הספידומט ומס’ פקס אם ישנו. מי מחברי קבוצת התובעים שלא יגיש הודעת החרגה עד למועד הנ”ל, יראו אותו כמי שנתן הסכמתו להיכלל בין חברי הקבוצה ולהתקשר בהסכם הפשרה.

11.

התנגדויות להסכם הפשרה או הודעות החרגה ממנו, יוגשו למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד לתיק ת”צ 32204-08-12 ידנית או באמצעות פקס מס’ 08-6683476/7.

שונות:
12.

עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין יתגבש מעשה בית-דין בעניינים נשוא התביעה כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי דור אלון בקשר עם איזו מהטענות שבכתב התביעה והם מוותרים על כך באופן סופי ומוחלט (למעט זכותם לקיום התחייבויות דור אלון על פי הסכם הפשרה).

13.

הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו), יעמוד לעיון חברי הקבוצה באתר האינטרנט של דור אלון (ראה ההפניה בדף הבית – “הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מחירי הסולר שנגבו מלקוחות ספידומט” וכן אצל ב”כ הקבוצה בתיאום מראש באמצעות טלפון: 054-7372987 או דוא”ל: assaf@assaf-shiloh.co.il.

14.

על פי הוראות החוק, פסק דין המאשר את הסכם הפשרה יחייב את כל חברי קבוצת התובעים, למעט אלה שמסרו הודעת החרגה במועד האמור.

15.

התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסכם הפשרה ליום 10.4.2018 בשעה 10:30.

16.

נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט, כב’ השופט פרופ’ עופר גרוסקופף, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

 

______________      ______________
אסף שילה, עו”ד      אורי ששון, עו”ד

 

חזרה לעמוד הראשי