נספח 3

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 3-
הודעה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006

 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק התובענות הייצוגיות, התשס”ו – 2006 (להלן: “החוק”) כי ביום ____ אישר בית המשפט המחוזי מרכז (להלן: “בית המשפט”) את הסכם הפשרה שהוגש במסגרת ת.צ 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (סניוריטה לשעבר) כנגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן ובהתאמה: “הסכם הפשרה” וה- “התביעה”, ונתן לו תוקף של פסק דין (להלן: “פסק הדין”).

כללי
1.

ביום 30.8.2012 הגישה התובעת המייצגת, 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (סניוריטה בע”מ לשעבר) (להלן: “התובעת המייצגת”) בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד הנתבעת, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון” ו/או “הנתבעת”), בטענת כי דור אלון התנהלה שלא כדין בקשר למחירים שגבתה עבור סולר מלקוחות הקשורים עמה בהסכם “ספידומט”, ובכלל זאת בכך שגבתה מחירים מלקוחות ה”ספידומט” הגבוהים מהמחירים שמשלמים לקוחות מזדמנים עבור סולר בתחנות התדלוק של דור אלון (להלן: “בקשת האישור”).

2.

דור אלון הגישה תגובה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה והכחישה את טענות התובעת המייצגת בבקשת האישור וטענה, בין היתר כי התביעה מהווה לא אלא ניסיון של חברה מסחרית לערוך ובדיעבד שינוי בתנאים המסחריים שנקבעו בין דור אלון ולקוחותיה לאחר משא ומתן בשורה של הסכמי ספידומט ולקרוא אליו ובחוסר תום לב תנאי שלא מופיע בו. בנוסף, טענה דור אלון כי התובעת המייצגת התעלמה מהעובדה כי הסכם הספידומט מקנה חבילת שירותים כוללת וייחודית בעלת ערך ניכר, המותאמת באופן אישי לצרכיו הייחודיים של כל לקוח, אשר אינה מוענקת ללקוחות מזדמנים המתדלקים בתחנות דור אלון.

3.

ביום 27.10.2014 אישר בית המשפט הנכבד את בקשת האישור כתובענה ייצוגית (להלן: “החלטת האישור”) בעילה של חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), וזאת בגין כל אחת משלוש החלופות הבאות: דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי חברת דור-אלון; הימנעות חברת דור-אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסדר ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוחות; הימנעות חברת דור-אלון מליידע את לקוחות הסדר ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסדר ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית.

4.

לאחר החלטת האישור הוגשו לבית המשפט כתבי טענות מתוקנים. בכתב הגנה מטעמה, טענה דור אלון בין היתר כי הקבוצה הרלוונטית לתביעה דנן הנה לקוחות הסדר הספידומט אשר רכשו סולר ובנזין יחד, כמוצר אחד ומדובר בלקוחות אשר הרוויחו ביחס למחיר אותו היו משלמים כלקוחות מזדמנים ולפיכך יש לדחות את התביעה.

5.

לאחר השלמת הגשת כתבי הטענות וההליכים המקדמיים, הוגשה מטעם התובעת המייצגת בקשה לצו מניעה זמני כנגד דור אלון, בטרם נתנה הכרעה בבקשה לצו הסכימו הצדדים לפנות להליך גישור בפני כבוד סגן נשיא בית משפט העליון השופט (בדימוס) תאודור אור. במסגרת הליך גישור זה, עלה בידי הצדדים להגיע להסכם פשרה נשוא הודעה זו.

6.

הסכם הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה להוות הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או בדרישה כלשהי של משנהו, שנטענה בנסגרת ההליכים המשפטיים.

7.

קבוצת התובעים בתביעה הייצוגית מיוצגת על ידי עו”ד אסף שילה, מרחוב עמק איילון 2ב’, כפר סבא (להלן: “בא כוח הקבוצה”). דור אלון מיוצגת ע”י עוה”ד ממשרד ש. בירן ושות’ מרחוב ברקוביץ 4, תל אביב (להלן: “ב”כ דור אלון”).

העיקרי הסכם הפשרה:
8.

לאחר החלטת האישור הוגשו לבית המשפט כתבי טענות מתוקנים. בכתב הגנה מטעמה, טענה דור אלון בין היתר כי הקבוצה הרלוונטית לתביעה דנן הנה לקוחות הסדר הספידומט אשר רכשו סולר ובנזין יחד, כמוצר אחד ומדובר בלקוחות אשר הרוויחו ביחס למחיר אותו היו משלמים כלקוחות מזדמנים ולפיכך יש לדחות את התביעה.

9.

תתי קבוצות התובעים לפי הסכם הפשרה הינן:
9.1. חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה) עדיין קשורים עם דור אלון בהסדר ספידומט, (להלן: “הקבוצה הראשונה”).

9.2. חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה) אינם קשורים עם דור אלון בהסדר ספידומט (להלן: “הקבוצה השנייה”).

10.

התחייבויות דור אלון במסגרת הסכם הפשרה הן כדלקמן:
10.1. דור אלון תפצה כל אחד מחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי הסכם הפשרה, בסך הפיצוי לו הוא יהיה זכאי כמפורט בסעיף 6 בהסכם הפשרה, וזאת מבלי לגרוע מזכות קיזוז שעומדת לה.

10.2. דור אלון תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה הזכאים פיצוי, כאשר סך הפיצוי ללקוח יחושב על פי הגבוה מבין שתי חלופות החישוב הבאות:

10.2.1. בהתאם ליחס באחוזים בין סך ההפרשים החיוביים ללקוח לבין סך התשלומים התיאורטיים (כהגדרתם בהסכם הפשרה) לפי המדרגות הבאות באופן מצטבר:

10.2.1.1. עד 3% – החזר בשיעור של 10% מסך ההפרשים.

10.2.1.2. בין 3% ל- 5% – החזר בשיעור של 20% מסך ההפרשים.

10.2.1.3. בין 5% ל- 10% – החזר בשיעור של 30% מסך ההפרשים.

10.2.1.4. מעל 10% – החזר בשיעור של 75% מסך ההפרשים.

10.3. מתן פיצוי לחברי הקבוצה הראשונה

10.3.1. מתן הפיצוי לחברי הקבוצה הראשונה יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי לו זכאי אותו חבר קבוצה אשר יבוצע בתוך 60 ימים ממועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה).

10.3.2. לחילופין, כל אחד מחברי הקבוצה הראשונה יהיה רשאי לפעול גם על פי אחת משתי הדרכים הבאות:

א. למשוך בכל עת את יתרת הזיכוי שלא נוצלה, במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי. לשם מימוש זכאות זו, על חבר הקבוצה ליתן הוראה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il, ובמקרה כאמור דור אלון תזכה את חשבון הבנק באמצעותו הוא משלם במסגרת הסכם הספידומט. זיכוי החשבון יעשה בתוך 30 יום ממועד הפנייה לדור אלון.

ב. למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידו, באמצעות כרטיסי ספיד קאש של דור אלון (להלן: “כרטיסי תדלוק”) שהם אמצעי תשלום לרכישת סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי. כרטיס התדלוק יוזן בגובה יתרת מלוא הזיכוי (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪).. תנאי המימוש ופרק הזמן שבו ניתן לממש יתרה זו באמצעות כרטיסי התדלוק יפורטו בהודעה שתימסר לחברי הקבוצה הראשונה לפי הסכם הפשרה.

10.4. מתן פיצוי לחברי הקבוצה השנייה.

10.4.1. לכל אחד מחברי הקבוצה השנייה תעמוד האפשרות להודיע לדור אלון בכתב בתוך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה בדבר זכאותו במייל, customerservice@doralon.co.il בנוסח המצורף כנספח 6 להסכם הפשרה, על רצונו לקבל את הפיצוי באחת מהדרכים החלופיות הבאות:

10.4.1.1. באמצעות זיכוי חשבונו של חבר הקבוצה השנייה אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח וזאת בכפוף לכריתת הסכם ספידומט חדש בינו לבין דור אלון. חבר הקבוצה השנייה שיבחר באפשרות זו יהיה רשאי והחל ממועד ההתקשרות למשוך את יתרת הזיכוי במזומן (בשיעור של 90% מהסך הנותר וכמפורט בסעיף 10.3.2. לעיל).

10.4.1.2. באמצעות כרטיסי תדלוק (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪) וכאשר סכום ההחזר יעמוד על 100%). חברי הקבוצה השנייה שיבחרו בחלופה זו יוכלו לבחור באחת מהדרכים הבאות על מנת לקבל את כרטיס התדלוק: משלוח בדואר רשום; איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון או איסוף באמצעות שליח מטעם הלקוח, כפי שיפורט בהודעה שתישלח אליהם על מנת לקבל את כרטיסי התדלוק.

10.4.1.3. באמצעות החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח.

10.4.1. חברי הקבוצה השנייה שלא פנו לדור אלון תוך 180 ימים לאחר משלוח ההודעה בדבר זכאותם, תפקע זכאותם לפיצוי וזאת בכפוף להוראות בית המשפט ככל שיינתנו לפי סעיף 9.3. להסכם הפשרה. הפיצוי המצטבר המגיע להם בהפחתת הפיצוי העודף (כהגדרתו בסעיף 6.7. להסכם הפשרה) יתווסף לסכום הפיצוי שישולם ליתר חברי הקבוצה בפועל.

10.5.1. לקוח ספידומט או מי שהיה בעבר לקוח ספידומט אשר סבור שהוא זכאי לפיצוי בהתאם להסכם זה, אך לא קיבל הודעה בדבר זכאותו יהיה רשאי לפנות לדור אלון תוך 60 ימים מתום תקופת 30 הימים שהוקצבה למשלוח ההודעות לפי סעיף 9.1 להסכם הפשרה על מנת שדור אלון תבדוק האם הוא זכאי לפיצוי כאמור, ואם אכן כך הוא, כי אז תפצה אותו בהתאם להוראות הסכם זה.

10.6.1. בנוסף לפיצוי האמור לעיל, מתחייבת דור אלון כי במשך תקופת ההתארגנות כהגדרתה בהסכם הפשרה , לא תהיה דור אלון רשאית לגבות מלקוחות הספידומט מחיר העולה על %7.5 מהמחיר הממוצע בתחנות התדלוק ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי. במשך תקופת התארגנות זו, תיידע דור אלון את לקוחות הספידומט על השינוי במנגנון עדכון המחירון ותהיה רשאית לפעול מולם לשינוי התנאים המסחריים שסוכמו עימם. ככל שלא יושגו הסכמות, תהיה דור אלון רשאית להודיע על ביטול ההסכם עם אותו לקוח.

10.7.1. החל ממועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה) בכל הסכם ספידומט יופיע באופן בולט המחיר הסופי שישלם הלקוח עבור ליטר סולר במועד החתימה על ההסכם עם אותו הלקוח ויצוין כי מחיר זה ישתנה בהתאם לשינוי במחירון המומלץ.

10.8.1. בנוסף מתחייבת דור אלון, כי החל ממועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה) או במועד מוקדם למועד האישור, והכל בכפוף לשיקול דעתה של דור אלון תשנה דור אלון את מנגנון עדכון שינוי המחירון המומלץ בהסכמי הספידומט, כמפורט בסעיף 11.3 להסכם הפשרה רק בהתאם לשינוי במחיר הסולר, במס הבלו ובמע”מ וכן לשינוי בממוצע החודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן (כהגדרתם בהסכם הפשרה) וזאת לפחות במשך שנתיים לאחר מועד יישום מנגנון העדכון החדש (כהגדרתו בהסכם הפשרה), כאשר לאחר פרק זמן זה תהיה דור אלון רשאית לשנות את מנגנון העדכון על פי הקבוע בסעיפים 11.4. ו/ 11.6 להסכם הפשרה. כמו כן דור אלון תיידע את ב”כ הקבוצה הראשונה, בית המשפט, ב”כ היועמ”ש וב”כ התובעת המייצגת על השינוי במנגנון עדכון המחיר המומלץ וטיבו.

11.

המלצתם המוסכמת של הצדדים לבית המשפט היא כי דור אלון תשלם גמול לתובעת המייצגת בסך כולל של 362,930 ₪ (כולל מע”מ) וסך כולל של 3,266,372 ₪ בתוספת מע”מ כשכר טרחתו של ב”כ הקבוצה.

שונות:
12.

הסכם הפשרה כפי שאושר מהווה מעשה בית-דין בעניינים נשוא התביעה כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי הנתבעת בקשר עם איזו מהטענות שבכתב התביעה והם מוותרים על כך באופן סופי ומוחלט (למעט זכותם לקיום התחייבויות הנתבעת על פי הסכם הפשרה).

13.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו), וכן ההחלטה בדבר אישור הסדר הפשרה יעמדו לעיון חברי הקבוצה באתר האינטרנט שתיצור דור אלון שכתובתו ____ וכן במזכירות בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, שדרות הציונות 3, לוד, בין השעות 8:30-13:30, וכן אצל ב”כ התובעת בתיאום מראש באמצעות טלפון: 054-7372987 או דוא”ל: assaf@assaf-shiloh.co.il.

14.

על פי הוראות החוק פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה מחייב את כל הנמנים עם חברי הקבוצה התובעים, למעט אלה אשר הגישו לבית המשפט בקשה כדין להתיר להם שלא להיכלל בקבוצה עליה חל הסכם הפשרה.

15.

תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט, כב’ השופט עופר גרוסקופף והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

 

______________      ______________
אסף שילה, עו”ד      אורי ששון, עו”ד

ב”כ התובעת      ב”כ התובעת

 

חזרה לעמוד הראשי