שקיפות מחירים

לקובץ החנויות ומחירי המצרכים שמפורסמים על ידי דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע”מ, לרבות חברות בת (“דור אלון“) בהתאם לתקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים) התשע”ה – 2015 לחץ כאן לפרטים נוספים אודות הקובץ. יש להקיש doralonלחץ כאן. יש להקיש doralon ב-user name (שם המשתמש). אין צורך בהקשת סיסמא. מובהר, כי לדור אלון אין ולא תהיה כל אחריות לכל שימוש שייעשה בקובץ המצ”ב על ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות באמצעות מפתחי אפליקציות למיניהן ו/או מי ממשתמשי האפליקציות האמורות.