חשבונית תדלוק

חשבונית תדלוק

לידיעת הצרכנים, צרכן אשר זקוק להעתק של חשבונית בגין תדלוק, מאחר שזו נמחקה, לתקופה שבין 1.1.2007 ועד ליום 6.10.2009, יוכל לפנות לחברה פעם אחת בלבד, ולקבל את העתקי החשבוניות ללא תשלום. בקשה כאמור יש לשלוח בדואר רשום לכתובת החברה: בניין צרפת, יורופארק, ת.ד. 2, יקום 60972, מלווה במסמכים הבאים: (1) צילום רישיון הרכב הרלבנטי; (2) צילום תעודת הזהות של בעל הרכב הרלבנטי; ו-(3) אישור בכתב של בעל הרכב להנפיק העתקי חשבוניות כאמור. בנוסף, הצרכן מתבקש לציין בבקשה פרטים בדבר שם ו\או מיקום תחנת התדלוק בה בוצע התדלוק בגינו מתבקשת הנפקת העתק חשבונית, ובמידת האפשר תאריך ושעה.