בקשה לאישור הסכם פשרה בת”צ 32204-08-12

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

בבית המשפט המחוזי מרכז
ת”צ 32204-08-12

בפני כב’ השופט עופר גרוסקופף

בעניין שבין:

 

1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (לשעבר סניוריטה) ח.פ. 513095166
ע”י ב”כ עו”ד אסף שילה
מרח’ עמק איילון 2ב, כפר סבא, 4462704
טל’: 054-7372987, פקס’: 153-77-4002228

 

התובעת המייצגת

 

– נ ג ד –

 

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ ח.צ. 520043878
ע”י ב”כ עוה”ד ש. בירן ושות’
מרח’ ברקוביץ’ 4, מגדל המוזיאון, תל-אביב
טל’: 03-7773939; פקס: 03-7773900

הנתבעת

 

בקשה לאישור הסדר הודעה על הגשת הסכם פשרה לאישור בית המשפט בתובענה ייצוגית 32204-08-12 ה בתובענה ייצוגית

 

הצדדים מתכבדים בזאת להודיע לבית המשפט הנכבד, כי לאחר דין ודברים שהתנהל בין הצדדים ובאי כוחם, שכלל גם הליך גישור שהתנהל בפני כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס), תיאודור אור, עלה בידם להגיע להסכם פשרה שהעתקו מצורף לבקשה זו כנספח (להלן “הסכם הפשרה” או “ההסכם”). בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ההסכם, על יסוד האמור בו, ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006 (להלן: “החוק”) ליתן לו תוקף של פסק דין וכן להורות, כדלקמן:

א.

על פרסומה של הודעה בתוך 14 ימי עסקים, בשני עיתונים יומיים בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסכם לפי הוראות סעיף 25(א)(3) לחוק, בנוסח המצורף ומסומן כנספח 2 להסכם הפשרה (להלן: “ההודעה הראשונה”);

ב.

כי הודעה ראשונה זו תישלח, בתוך 14 ימי עסקים, בצירוף העתק מהבקשה לאישור ההסכם, מההסכם ומהתביעה, ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, בהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק

ג.

על פרסומה של הודעה שנייה לציבור, בשני עיתונים יומיים שיקבע ובנוסח המצורף ומסומן כנספח 3 להסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק.

ד.

כי בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי בודק, כאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק, בשל טעמים שיפורטו להלן.

ה.

כי הוא מקבל את המלצת הצדדים בנוגע לגמול לתובעת המייצגת ולשכר טרחת באי כוחה.

 

יצוין כי בקשה זו נתמכת בתצהירי הצדדים ובאי כוחם כנדרש בסעיף 18(ב) לחוק, התצהירים מצורפים לבקשה זו ומסומנים כנספחים 3-2.

 

ואלו עיקרי הסדר הפשרה:

1.

בפתח הדברים, נציין כי המתווה הקבוע בגדר הסכם הפשרה המוצע, מבוסס בעיקרו על הסכם הפשרה אשר הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז במסגרת הליכים אחרים – ת”צ 53368-02-11 ניצנים עיצוב גנים בע”מ נ’ סונול ישראל בע”מ וכן בת”צ 38620-11-11 הדר תעשיות דפוס בע”מ נ’ סונול ישראל בע”מ (להלן וביחד: “עניין סונול”) הסכם פשרה זה קיבל תוקף של פסק דין ביום 19.2.2017, הסכם הפשרה אשר הוגש בת”צ נירם חומרי גלם וציוד דפוס בע”מ ואח’ נ’ פזומט מקבוצת פז בע”מ ואח’ (להלן: “עניין פז”), וכן הסכם הפשרה אשר הוגש בת”צ פרסום מיי סטודיו לעיצוב גרפי והפקות דפוס בע”מ נ’ טן חברה לדלק בע”מ (להלן: “עניין טן”).

2.

זה המקום להדגיש, כי בבסיס ההסדר המוצע עומדת ההבנה, כי אף אחד מן הצדדים אינו מוותר על טענותיו ו/או מודה ו/או מסכים לנכונותן של טענות הצד האחר, אך נוכח האמור בבקשה זו, ואם וככל שבית המשפט הנכבד ייעתר לה, יתייתר הצורך לדון ולהכריע בטענות.

3.

בהמשך לכך יובהר, כי תנאי מתלה לקיום הסכם הפשרה הינו אישורו על ידי בית המשפט הנכבד על כל מרכיביו, הוראותיו, תנאיו וסייגיו, כמפורט בבקשה זו. במידה שבית המשפט הנכבד ימנע מלאשר הוראה ו/או הסכמה כלשהי מהוראות הסכם הפשרה, יהיה כל אחד מן הצדדים זכאי לבטל את ההסכם. במקרה כזה הסכם הפשרה, יהיה בטל מעיקרו (void) וחסר תוקף משפטי והאמור בו לא ישמש את הצד השני ואחרים, לא כראיה ולא בדרך אחרת, ובקשת האישור תחזור לדיון בפני בית המשפט הנכבד מן השלב בו הייתה מצויה עובר להגשת בקשה זו, כאילו לא נחתם הסכם פשרה זה, תוך שכל צד שומר את מלוא טענותיו ערב הסכם הפשרה. ועתה נרחיב לגופם של דברים

 

עיקרי התובענה הסעדים שנתבעו בה והגדרת הקבוצה – תקנות 12(א)(1)-(2) לתקנות:

4.

ביום 30.8.2012 הגישה התובעת המייצגת, 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (סניוריטה בע”מ לשעבר) (להלן: “התובעת המייצגת”) בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן: “בקשת האישור”) כנגד הנתבעת, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון”), בד בבד עם בקשה להעברת הדיון בבקשת האישור לפתחו של בית משפט נכבד זה, אשר באותה שעה התנהלו והיו עתידות להתנהל בפניו בקשות אישור דומות שהוגשו כנגד חברות דלק נוספות בישראל (להלן: “בקשות האישור הנוספות”).

5.

ביום 15.11.2012 הגישה דור אלון תגובתה לבקשה זו, במסגרתה התנגדה להעברת הדיון, ואילו ביום 31.12.2012, החליט בית המשפט מחוזי תל אביב הנכבד על העברת הדיון בבקשת האישור לבית משפט נכבד זה.

6.

עניינה של בקשת האישור, בטענת התובעת המייצגת כי דור אלון פעלה שלא כדין בקשר למחירים שגבתה עבור סולר מלקוחות הקשורים עמה בהסכם ספידומט, ובכלל זאת בכך שגבתה מחירים מלקוחות הסכם ספידומט הגבוהים מהמחירים שמשלמים לקוחות מזדמנים עבור סולר בתחנות התדלוק של המשיבה.

7.

במסגרת הסדר ה”ספידומט”, מציעה דור אלון, ללקוחותיה, מערכת ממוחשבת המאפשרת לבצע תדלוק בתחנות דור אלון בפריסה ארצית באמצעות התקן אלקטרוני המותקן בתוך הרכב או כרטיס תדלוק ייעודי (לעיל ולהלן: “הסכם הספידומט או “הספידומט”).

8.

מנגנון קביעת המחיר ותנאי האשראי, העומד בבסיסו של הסכם הספידומט קובע כי המחיר לליטר סולר ללקוח ספידומט יחושב בהתאם למחיר המחירון המומלץ של דור אלון בניכוי הנחה קבועה, המוסכמת עם כל לקוח ולקוח (להלן: “המחירון המומלץ”) ו- “הנחת הספידומט”).

9.

לטענת התובעת המייצגת, לאורך השנים עלה המחיר הקבוע במחירון המומלץ לסולר באופן משמעותי, כך שלקוחות שלא היו ערים לעליית מחיר המחירון המומלץ, והמשיכו להתבסס על ההנחה שסוכמה עימם בעבר, שילמו בעבור הסולר שרכשו בתחנות, מחיר גבוה העולה במידה ניכרת על זה שנגבה מלקוחות מזדמנים בתחנות התדלוק, וזאת בניגוד לציפייתם ובחוסר תם לב.

10.

בהתנהלותה זו, טוענת התובעת המייצגת, רוקנה למעשה דור אלון את המונח הנחה מתוכן, שכן ההנחה שהעניקה דור אלון נשחקה עד שהפכה לתוספת במחיר.

11.

דור אלון מאידך, אשר מכחישה טענות אלה מכל וכל, טענה במסגרת תשובתה לבקשת האישור אשר הוגשה ביום 4.2.2013 כי דין התביעה להידחות. לדידה, התביעה אינה אלא ניסיון של חברה מסחרית לערוך ובדיעבד שינוי בתנאים המסחריים שנקבעו בין דור אלון ולקוחותיה לאחר משא ומתן בשורה של הסכמי ספידומט.

12.

בהמשך לכך טענה דור אלון, כי התובעת המייצגת ניסתה למעשה ובחוסר תום לב, לקרוא אל תוך הסכם הספידומט תנאי שלא מופיע בו- לפיו מחיר הסולר אותו שילמה לדור אלון במסגרת הסכם הספידומט, אינו יכול להיות גבוה יותר ממחיר הסולר אותו משלם לקוח מזדמן בתחנות התדלוק הפועלות תחת מותג “דור אלון”.

13.

בנוסף, טענה דור אלון כי התובעת המייצגת התעלמה מהעובדה כי הסכם הספידומט מקנה חבילת שירותים כוללת וייחודית בעלת ערך ניכר, המותאמת באופן אישי לצרכיו הייחודיים של כל לקוח ואשר אינה מוענקת ללקוחות מזדמנים המתדלקים בתחנות דור אלון. חבילת שירות זו כוללת בין היתר מתן אשראי ותשלום מרוכז ונדחה בגין התדלוקים ומאפשרת ללקוח הספידומט שליטה ובקרה על הרכבים שברשותו; אפשרות לביצוע מאובטח ואמין של התדלוקים כמו גם שירות לקוחות ייעודי ובנוסף לכל אלו – גם מחיר אחיד בתחנות דור אלון בפריסה ארצית.

14.

לאחר קיומן של חקירות סיכמו הצדדים את טענותיהם, ולבסוף ביום 27.10.2014 אישר בית המשפט הנכבד את בקשת האישור כתובענה ייצוגית (“להלן: “החלטת אישור התובענה”) בתנאים המפורטים להלן:

4.1 עילת התביעה בגינה אושרה התובענה: חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), וזאת בגין כל אחת משלוש החלופות הבאות:

14.1.1 דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי חברת דור-אלון;

1.1.2 הימנעות חברת דור-אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסדר ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוח;

1.1.3 הימנעות חברת דור-אלון מליידע את לקוחות הסדר ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסדר ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית.

14.2 הגדרת חברי הקבוצה: לקוחות דור אלון אשר רכשו מכוח הסדר הספידומט מיום 30.8.2005 ואילך, ושילמו בעבורו מחיר גבוה מהמחיר ששילם לקוח מזדמן בתחנה במועד התדלוק.

14.3 הסעדים הנתבעים במסגרת התביעה הייצוגית הם: פיצויים בגין נזק, השבת סכומים שנגבו ביתר וציווי כי חברת דור אלון תימנע מלגבות בעתיד מלקוחות הסדר ספידומט מחיר הגבוה מזה שישלם לקוח מזדמן בתחנה במועד התדלוק.

15.

ביום 19.11.2014 הגישה התובעת המייצגת לבית המשפט הנכבד כתב תביעה ייצוגית מתוקן בהתאם להחלטת האישור, ולאחר הגשתו פנו הצדדים להליך גישור בפני השופט (בדימוס) אורי גורן, אשר לא צלח.

16.

ביום 8.10.2015 הגישה דור אלון כתב הגנה מטעמה, במסגרתו טענה כי הקבוצה הרלוונטית לתביעה דנן הנה לקוחות הסדר הספידומט אשר רכשו סולר ובנזין יחד, כמוצר אחד. זאת, שכן חברות הדלק מתחרות בשוק הסדרי התדלוק הן באמצעות השירותים השונים שהן מעניקות ללקוחות ואיכות השירותים, והן באמצעות מחירי הדלקים, הכוללים הן את מחיר הבנזין והן את מחיר הסולר. לפיכך, מחיר הסולר איננו עומד בפני עצמו, והוא רק חלק מסך התשלום של הלקוח, כאשר בסופו של יום כל לקוח בוחר בספק שירות, או בוחר שלא להיות מנוי של אף ספק שירות, בהתאם למחיר הכולל שהוא משלם, ולא בהתאם למרכיב אחד שלו. יצוין, כי רובם המוחלט של לקוחות הספידומט רוכשים סולר ובנזין יחד.
בהתאם לכך ומבדיקת הנתונים שנערכה בנדון עלה כי לקוחות הספידומט אשר רכשו סולר ובנזין יחד, הרוויחו ביחס למחיר אותו היו משלמים כלקוחות מזדמנים. ודוק, טענה טרם נבחנה ע”י בית המשפט, וכן לא הועלתה על ידי הצדדים במסגרת עניין סונול ועניין פז.

17.

ביום 5.11.2015 הגישה התובעת המייצגת בקשה לצו מניעה זמני כנגד דור אלון, והאחרונה הגישה תגובה לבקשה זו ביום 6.12.2015 (להלן: “בקשה לצו”)

18.

לאחר השלמת הגשת כתבי הטענות וההליכים המקדמיים לרבות גילוי ועיון במסמכים ומענה לשאלונים, ובטרם נתנה הכרעה בבקשה לצו הגישו הצדדים ביום 29.5.2016 הודעה על הסכמה דיונית בין הצדדים, לפיה יפנו הצדדים להליך גישור בפני כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון(בדימוס), תאודור אור.

19.

במסגרת הליך גישור זה כאמור, עלה בידי הצדדים להגיע להסכם פשרה נשוא בקשה זו.

סכום הפיצוי לקבוצה, המנגנון לחלוקתו וההסדרים לגבי ההתנהלות מול לקוחות הספידומט בעתיד – תקנות 12(א)(3)+(5) לתקנות

20.

ראשית ייאמר, כי על פי הסכם הפשרה, לכל חבר בקבוצת התובעים תהא הזכות שלא להימנות עמה לעניין הסכם פשרה, וככל שברצונו לעשות כן הוא יידרש להודיע על כך בכתב לבית המשפט הנכבד, עם העתק לב”כ הקבוצה (להלן: “הודעת החרגה”), וזאת בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של המודעה הראשונה (להלן: “תקופת הפרישה”). ככל שלא יעשה כן, ייחשב חבר הקבוצה לעניין הסכם הפשרה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בין חברי קבוצת התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה, ובכלל זה ייחשב כמי שהסכים לוויתור ולסילוק טענותיו כלפי דור אלון בסוגיות נשוא התובענה הייצוגית. .

21.

עוד הוסכם כי במקרה שבו מספר הודעות ההחרגה יעלה על 400 הודעות, תהיה דור אלון זכאית לבטל את הסכם הפשרה. במקרה זה יבוטל ההסכם מבלי שיעמוד לתובעת המייצגת או לחברי קבוצת התובעים כל סעד בקשר לעצם ביטול ההסכם. במקרה של הודעת ביטול כאמור יפנו הצדדים במשותף לבית המשפט לחידוש ההליכים מהמקום בו הם הופסקו.

הפיצוי לחברי קבוצת התובעים עבור תקופת העבר (כהגדרתה בהסכם הפשרה)

22.

על פי ההסכם, דור אלון תעניק פיצוי לחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך, עבור תדלוקי סולר שביצעו החל מיום הצטרפותם להסדר הספידומט או החל מיום 1.1.2010 לפי המאוחר מביניהם (להלן: “תקופת העבר”), ועד למועד שבו הפסיקו להיות לקוחות ספידומט כאמור, או עד ליום 30.6.2017, לפי המוקדם מביניהם.

23.

לצורך חישוב הפיצוי ייקחו הצדדים בחשבון אך ורק את החודשים בהם שילם חבר הקבוצה, במסגרת הסכם הספידומט, מחיר לליטר סולר הגבוה מהמחיר שהיה משלם בגין התדלוק אילו היה לקוח מזדמן.

24.

לפיכך, יהיו זכאים לפיצוי גם לקוחות אשר בממוצע שילמו במצטבר במהלך כל תקופת היותם לקוחות ספידומט מחיר נמוך לליטר סולר מהסכום שהיו משלמים לו שילמו לאורך כל התקופה כלקוח מזדמן.

25.

חישוב סך הפיצוי ייערך ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד, ויערך על בסיס אחד משני מנגנונני חישוב אשר יפורטו להלן. יובהר כי בעבור כל חבר קבוצה ייבחר המנגנון המביא לידיו את הפיצוי הגבוה יותר.

26.

סך הפיצוי ללקוח חושב בהתאם ליחס באחוזים בין סך ההפרשים החיוביים ללקוח (קרי ההפרש באותם חודשים בהם שילם לקוח ספידומט מחיר לליטר סולר הגבוה מהמחיר שהיה משלם אילו היה מחויב כמו לקוח מזדמן) לבין סך התשלומים התיאורטיים ללקוח (קרי, סך התשלומים שהיה עליו לשלם אילו היה מחויב לפי המחיר הממוצע ללקוח מזדמן באותם חודשים) לפי המדרגות הבאות, באופן מצטבר:

26.1 עד 3% – החזר בשיעור של 10% מסך ההפרשים.

26.2 בין 3% ל- 5% – החזר בשיעור של 20% מסך ההפרשים.

26.3 בין 5% ל- 10% – החזר בשיעור של 30% מסך ההפרשים.

26.4 מעל 10% – החזר בשיעור של 75% מסך ההפרשים.

27.

לשם המחשת הדברים להלן דוגמה של חישוב סך הפיצוי ללקוח בהתאם להסכם הפשרה: אם הסך המצטבר של התשלומים החודשיים ששילם לקוח הספידומט במסגרת הסכם הספידומט מעל המחיר הממוצע ללקוח מזדמן באותם חודשים שילם מעל למחיר (סך ההפרשים החיוביים) הוא 10,000 ₪ וסך התשלומים שהיה עליו לשלם אילו היה מחויב לפי המחיר הממוצע ללקוח מזדמן באותם חודשים (סך התשלומים התיאורטיים ללקוח) הוא 70,000 ₪, אזי שיעור ההפרש הוא 14.28%, וסך הפיצוי ללקוח (לפני הוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין) יהיה 3,790 ₪, לפי החישוב הבא:

27.1 3% מ- 70,000 ₪ = 2,100 ₪, ובגינם 10% החזר = 210 ₪;

27.2 ההפרש בין 3% (2,100 ₪) לבין 5% (3,500 ₪) הוא 1,400 ₪, ובגינם 20% החזר = 280 ₪;

27.3 ההפרש בין 5% (3,500 ₪) לבין 10% (7,000 ₪) הוא 3,500 ₪, ובגינם 30% החזר= 1,050 ₪;

27.4 ההפרש שמעל ל- 10% (7,000 ₪) הוא 3,000 ₪, ובגינם 75% החזר = 2,250 ₪.

27.5 לפיכך סך הפיצוי ללקוח יהיה: 210 ₪ + 280 ₪ + 1,050 ₪ + 2,250 ₪ = 3,790 ₪ (כולל מע”מ ולפני הוספת הפרשי הצמדה וריבית).

28.

מבלי לגרוע ממנגנון חישוב הפיצוי המתואר לעיל, לגבי כל חבר קבוצה יערך כאמור גם חישוב חלופי של פיצוי, כדלהלן:

28.1 בכל חודש בו ההפרש החודשי ללקוח חיובי, יחושב היחס באחוזים בינו לבין התשלום החודשי התיאורטי ללקוח באותו חודש (להלן: “שיעור ההפרש האלטרנטיבי”).

28.2 אם שיעור ההפרש האלטרנטיבי הוא מעל 10% יחושב ההחזר בשיעור של 75% מחלקו שמעל ל-10% כאמור, ורק לגבי חלק זה (להלן: “ההחזר החודשי האלטרנטיבי”).

29.

סך סכומי הפיצוי לכלל חברי הקבוצה שישולם לפי הסדר זה בגין התקופה שעד ליום 30.6.2017 יעמוד על סך של 18,146,514 ₪ (כולל מע”מ, וכולל ריבית והצמדה) (להלן: “הפיצוי הכולל המוסכם”).

30.

ככל וחישוב סכום הפיצוי הכולל בגין התקופה שעד ליום 30.6.2017, יביא לבסוף לתוצאה נמוכה מסכום הפיצוי הכולל המוסכם המתואר לעיל, יעודכן שיעור ההחזר כאמור בסעיף 26.4 לעיל, כך שהפיצוי הכולל שישולם לחברי הקבוצה הזכאים, יעמוד על סכום הפיצוי הכולל המוסכם.

31.

עוד הוסכם כי לאחר מועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד (להלן: “מועד האישור“) או לאחר מועד יישום מנגנון העדכון החדש, כהגדרתו בהסכם הפשרה (לפי המוקדם מביניהם), ייערך חישוב (על פי המנגנונים שתוארו לעיל) של סך הפיצוי ללקוח לתקופה שהחל מיום 1.7.2017 ועד למועד אישור של הסדר פשרה או מועד יישום מנגנון העדכון החדש (לפי המוקדם מביניהם), וסכומי הפיצוי שיתקבלו יתווספו לסכום הפיצוי הכולל (להלן: תוספת הפיצוי”).

32.

סכום הפיצוי הכולל המוסכם נקבע בהתבסס על המצגים שנתנה דור אלון במסגרת הסכם הפשרה כדלקמן:

32.1 הסכום המצטבר של סך ההפרשים החודשיים החיוביים לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 (כולל) לחודש יוני 2017 (כולל) עמד על סך 60,922,939 ₪ (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ) (להלן: “סכום ההפרשים החיוביים הכולל”).

32.2 סך כל ההפרשים המשוקללים ללקוח (היינו: סכום ההפרשים החודשיים החיוביים בקיזוז סכום ההפרשים החודשיים השליליים), במצטבר לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 (כולל) לחודש יוני 2017 (כולל) עמד על סך 55,657,452 ₪ (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ) (להלן: “סכום ההפרשים המשוקלל”).

33.

עוד הוסכם, כי כחלק מהסדר פשרה זה ימנה בית המשפט הנכבד את רואה החשבון אהוד רצאבי כבודק לבדיקת מצגיה של דור אלון, אשר שימשו כבסיס להסכם הפשרה כאמור ואשר מפורטים לעיל (להלן: “הבודק”), כאשר דור אלון תשא בשכ”ט הבודק.

34.

אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה שאינה עולה על 5% כלפי מעלה או כלפי מטה במצגי דור אלון המפורטים לעיל ביחס לסכום ההפרשים החיוביים הכולל או ביחס לסכום ההפרשים המשוקלל או ביחס לפיצוי הכולל, לא יחול כל שינוי בהסכם זה, והפיצוי הכולל שישולם לחברי הקבוצה הזכאים יעמוד על הפיצוי הכולל המוסכם.

[1] לקוחות לגביהם הסכום האמור נמוך מאפס, הועמד סכום ההפרשים המשוקלל לצורך החישוב על אפס.

35.

אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה העולה על 5% כלפי מעלה במצגי דור אלון המפורטים לעיל ביחס לסכום ההפרשים החיוביים הכולל או ביחס לסכום ההפרשים המשוקלל או ביחס לפיצוי הכולל (קרי, יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק גבוהים מהסכומים האמורים שפורטו בהסכם זה, בשיעור העולה על 5%, דור אלון תהיה זכאית לפעול באחת מהדרכים הבאות:

35.1 להתאים את סכום הפיצוי הכולל שישולם לקבוצה, וכן להתאים את ההמלצה ביחס לגמול לתובעת המייצגת ושכר טרחת באי כוח הקבוצה, בשיעור החריגה שיתגלה על ידי הבודק לעומת מצגיה של דור אלון כאמור לעיל.

35.2 לבטל הסכם זה, ולהודיע על כך לב”כ הקבוצה בכתב תוך 14 ימי עסקים ממועד העברת ממצאי הבודק.

36.

אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה העולה על 5% כלפי מטה במצגי דור אלון המפורטים לעיל ביחס לסכום ההפרשים החיוביים הכולל או ביחס לסכום ההפרשים המשוקלל או ביחס לפיצוי הכולל (קרי, יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק גבוהים מהסכומים האמורים שפורטו בהסכם זה, בשיעור העולה על 5%), דור אלון תהיה זכאית לפעול לפי אחת מהדרכים הבאות:

36.1 לשלם את סכום הפיצוי הכולל המוסכם.

36.2 לבטל הסכם זה, ולהודיע על כך לב”כ הקבוצה בכתב תוך 14 ימי עסקים ממועד העברת ממצאי הבודק.

תחייבות דור אלון החל ממועד אישור הפשרה ואילך:

התחייבות דור אלון ביחס ללקוחות קיימים בתקופת ההתארגנות

37.

במהלך תשעה חודשים ממועד אישור הסכם הפשרה (להלן: “תקופת ההתארגנות”) דור אלון לא תגבה מחברי הקבוצה אשר במועד אישור הסכם הפשרה עודם לקוחות הסדר ספידומט (להלן: “חברי הקבוצה הראשונה”) מחיר ליטר לסולר העולה על 7.5% מהמחיר הממוצע בתחנות התדלוק של דור אלון ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי.

38.

בנוסף, דור אלון תיידע את חברי הקבוצה הראשונה על שינוי במנגנון עדכון המחירון המומלץ והיא תהיה רשאית לפעול מולם לשינוי התנאים המסחריים שסוכמו עימם במסגרת הסכם הספידומט.

39.

ככל שלא יושגו הסכמות בין דור אלון לבין לקוח כלשהו מלקוחות הקבוצה הראשונה עד תום תקופת ההתארגנות בנוגע לתנאים המסחריים שייקבעו ביניהם כי אז תהיה רשאית דור אלון להודיע על ביטול הסכם הספידומט עם אותו לקוח בהתאם לתנאיו.

40.

החל מתום תקופת ההתארגנות, תציין דור אלון בדו”ח הרכישות החודשי שישלח לכל לקוח ספידומט את המחיר הסופי (לאחר הנחה) ששילם הלקוח באותו החודש בעבור ליטר סולר.

התחייבות דור אלון ביחס להסדרי ספידומט שייחתמו ממועד האישור ואילך עם לקוחות קיימים או עם לקוחות חדשים

41.

על פי ההסדר, החל ממועד אישור הסדר הפשרה, בכל הסכם ספידומט שייחתם עם לקוחות הספידומט יופיע באופן בולט המחיר הסופי שישלם הלקוח עבור ליטר סולר במועד החתימה על ההסכם עם אותו הלקוח (קרי, המחיר הסופי לאחר הפחתת הנחת הספידומט ממחיר המחירון המומלץ), ויצוין כי מחיר זה ישתנה בהתאם לשינוי במחירון המומלץ.

42.

עוד הוסכם כי החל ממועד אישור הסדר הפשרה תשנה דור אלון עבור כלל הלקוחות את מנגנון עדכון המחירון המומלץ בהסכמי הספידומט (“מנגנון העדכון”), כאשר לפי מנגנון העדכון החדש, שינוי המחירון המומלץ ייעשה רק בהתאם לשינוי במחיר הסולר, במס הבלו ובמע”מ וכן לשינוי בממוצע החודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש הקודם לחודש בו מעודכן המחירון, ביחס לממוצע החודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש שלפני כן. יובהר, כי דור אלון תהיה רשאית ליישם את מנגנון העדכון החדש עוד במועד קודם למועד האישור, והכל בכפוף לשיקול דעתה של דור אלון.

43.

מנגנון עדכון זה, יישאר בתוקף לפחות שנתיים לאחר מועד יישום מנגנון העדכון החדש. בתום השנתיים, תהיה דור אלון רשאית לשנות את המנגנון, בכפוף למתן הודעה של 60 יום מראש ובכתב ללקוחות הספידומט, ובכפוף לכך שגם לאחר שינוי מנגנון העדכון אם וככל שישונה הוא יאפשר לדור אלון לעדכן את המחירון אך ורק בהתאם לשינויים בתשומות הכרוכות במתן שירות הספידומט או לשינויים במדדים אובייקטיבים כלשהם שאינם נמצאים בשליטתה הבלעדית של דור אלון, כמו כן וככל וישונה מנגנון העדכון, יהא על דור אלון לשלוח הודעה על כך גם לבית המשפט, לבא כוח היועמ”ש ולבאי הכוח המייצגים. למען הסר ספק יובהר כי בהודעה זו, כמו גם בהודעה ללקוחות הספידומט, יובהר לא רק עצם השינוי אלא גם טיבו (דהיינו, מהן התשומות ו/או הפרמטרים על פיהם יקבע המחירון המומלץ מעתה ואילך).

44.

על אף התחייבות זו, נקבע כי אם ייקבע במסגרת הליך משפטי, לרבות הסדרי פשרה עם חברות דלק אחרות, או בהליך מנהלי אל מול הרשות המבצעת, לרבות החלטה של הרשות המוסמכת, מנגנון עדכון אחר ביחס למחירי הסולר במסגרת הסדרי ספידומט, דור אלון רשאית לאמץ מנגנון זה, וזאת בכפוף למתן הודעה של 60 ימים מראש ללקוחות הספידומט. ככל שיכנס לתוקפו דין שיחייב את דור אלון לנקוט במנגנון עדכון אחר – דור אלון תפעל על פיו עם כניסתו לתוקף, תוך מתן הודעה בכתב על כך ללקוחות בתוך 14 ימים ממועד פרסומו של הדין, או 60 ימים מראש, לפי המאוחר מבין השניים. יצוין, כי דור אלון רשאית בכל עת, גם במהלך התקופה הקבועה בסעיף 43 לעיל, לפנות לבית המשפט ולבקש לשנות את מנגנון העדכון. על אף האמור בהסכם זה לעיל, דור אלון תהיה רשאית בכל עת לעדכן את מחיר המחירון המומלץ כלפי מטה ובהתאם לעדכן את ההנחות ללקוחות הספידומט, כך שהמחיר הסופי לליטר סולר שמשלם כל לקוח ספידומט בפועל (קרי, ההפרש באגורות בין מחיר המחירון לבין המחיר שמתקבל לאחר הפחתת ההנחה) לא ישתנה לרעה מבחינת הלקוח.

הפער בין סכום הפיצוי לקבוצה לבין סכום הפיצוי לקבוצה אילו ביהמ”ש היה מכריע בתובענה לטובת הקבוצה – תקנה 12(א)(4) לתקנות:

45.

על פי מצגי דור אלון, במסגרת הסכם הפשרה הסכום המרבי לו הייתה הקבוצה זוכה עומד על 60,922,939 ₪.

46.

נזכיר כי גם אם תתקבל התובענה הייצוגית, יש מקום לקזז מסך הפיצוי המגיע בגין הסכומים ששילמו לקוחות הספידומט ביתר (מעל למחיר המזדמנים) את הסכומים ששילמו אותם לקוחות מתחת למחיר ללקוחות מזדמנים. לפי גישה זו (שכמובן התובעת המייצגת מסתייגת ממנה) הסכום שבו מדובר עומד על 55,657,452 ₪.

47.

בדומה, לדור אלון טענות נוספות לפיהן יש להוציא מהקבוצה את אותם לקוחות שלטענת דור אלון היו מודעים לאופן שינוי המחיר המומלץ ועדכנו מעת לעת את ההנחות להם הם זכאים; או את טענתה של דור אלון כי יש להחריג מחברי הקבוצה את הלקוחות אשר רכשו סולר ובנזין 95 יחד שכן אלו הרוויחו ביחס למחיר אותו היו משלמים כלקוח מזדמן, קרי לא נוצר להם כלל נזק; כך גם טענתה של דור אלון בדבר היתרונות שקמו ללקוחות הספידומט כתוצאה מהסכם הספידומט. הרי, במקרה וטענות אלו היו מתקבלות (הגם שכמובן הן איננן מוסכמות על התובעת המייצגת) כי אז הפיצוי לחברי הקבוצה היה נמוך עוד יותר.

48.

לפיכך, הוסכם בין הצדדים בהסכם הפשרה, כי סכום הפיצוי המינימלי לו יהיו זכאים חברי הקבוצה במצטבר, יעמוד על סך של 18,146,514 ₪ (כולל מע”מ וכולל ריבית והצמדה).

49.

ודוק, מכיוון שסיכויי התביעה אינם וודאיים ושעה כי קיים סיכוי שטענותיה של דור אלון שפורטו לעיל בתמצית תתקבלנה (בין אם בערכאה זו ובין אם בערכאות הערעור) ונזכיר שלא כל הטענות שבפיה של דור אלו נבחנו ע”י בית המשפט הנכבד, הרי שהגעה להסכם פשרה תבטיח פיצוי מקום שפיצוי שכזה בכלל לא בטוח, תחסוך זמן שיפוטי, וכן תבטיח הסדר עתידי ברור, מקום שבפסק דין לא בטוח שייקבע הסדר עתידי שכזה.

השלב בו מצוי ההליך – תקנה 12(א)(6) לתקנות:

50.

הצדדים השלימו מלאכת הגשת כתבי הטענות בתיק, טרם התקיימו דיוני הוכחות בתובענה.

הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה לעומת היתרונות והחסרונות שבהסדר הפשרה – סעיף 12(א)(7) לתקנות:

51.

כפי שנאמר לעיל, לצד הסיכוי שיש לקבוצה במקרה של המשך ניהול התביעה, הרי שקיימים גם סיכונים הכרוכים בהמשך ניהול התביעה.

52.

כך למשל, יהיה על התביעה לצלוח טענות שעניינן התועלות שהצמיח הסדר הספידומט לחברי הקבוצה (מלבד הנחת הספידומט) שתוארו לעיל והעלויות שבצדן אשר אינן קיימות במקרה של לקוחות מזדמנים, ברור שיש בכוחן של טענות אלה להערים לקבוצה קושי בקבלת מלוא הסעד המבוקש.

53.

טענה נוספת, שיש להביא בחשבון עת נבחנים סיכויי וסיכוני התביעה היא כאמור טענתה של דור אלון כי לקוחות ספידומט אשר רכשו סולר ובנזין 95 יחד, הרוויחו ביחס למחיר אותו היו משלמים כלקוח מזדמן, קרי לא נוצר להם כלל נזק.

54.

הצדדים סבורים, כי סיום התיק באמצעות ההסדר הינו הדרך הראויה, שמבטיחה תוצאה מידית עבור ציבור הצרכנים וחוסכת ניהול התדיינות משפטית ארוכה, שתוצאותיה אינן מובטחות, שכן הסכם הפשרה מביא הן לכך שיינתן פסק דין בתובענה ופיצוי לחברי הקבוצה כבר בשלב זה והן לחיסכון יקר ומשמעותי במשאבי זמן וכסף לבית המשפט הנכבד ולצדדים.

55.

זה המקום לציין, כי בנוסף הסכם הפשרה טומן בחובו הסדרה עתידית של התנהלותה של דור אלון במסגרת הסדרי הספידומט, שכן ההסכם קובע כי מחיר ליטר הסולר הסופי יוצג ללקוחות הספידומט באופן ברור ובולט, זאת לצד שההסכם מחייב את דור אלון לעדכן את מחיר המחירון המומלץ, רק בהתאם לשינוי תשומות חיצוניים ואובייקטיבים שאינם תלויים בדור אלון.

56.

על רקע האמור, ברי כי מדובר בהסדר ראוי והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך על דרך הפשרה המוצעת עדיף על המשך ניהול ההליך שמטיבו ומטבעו יכול להימשך זמן רב. על כל הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכך, שכן הסכם הפשרה מבטיח וודאות, תועלת לחברי הקבוצה ואף תועלת לכל צרכני הסולר באשר הם.

פרטים בנוגע לביצוע ההסדרים – סעיף 12(א)(8) לתקנות:

57.

הואיל, וחלק מחברי הקבוצה אינם נמנים עוד על לקוחות דור אלון, נקבעו בהסכם הפשרה אמצעים שונים לאופן מתן ומימוש הפיצוי בידי חברי קבוצת התובעים, ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הפשרה:

חברי הקבוצה אשר עודם לקוחות של דור אלון במועד האישור:

58.

תשלום סך הפיצוי לכל אחד מלקוחות ספידומט הקיימים במועד האישור יבוצע כדלקמן:

58.1 תשלום סך הפיצוי לכל אחד מחברי קבוצה אלו, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי לו הוא זכאי (להלן: “הזיכוי”).

58.2 כל אחד מחברי קבוצה זו (לעיל ולהלן: “הקבוצה הראשונה”) יהיה רשאי, בכל עת, למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה, במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי.

58.3 לחלופין, כל אחד מחברי הקבוצה הראשונה יהיה רשאי למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה באמצעות כרטיס תדלוק “ספיד קאש” של דור אלון (להלן: “כרטיסי תדלוק”) (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪) שהם אמצעי תשלום המאפשר לרכוש סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי בתחנות התדלוק של דור אלון.

חברי הקבוצה שאינם לקוחות של דור אלון במועד האישור (כהגדרתו בהסכם הפשרה):

59.

הלקוחות שאינם לקוחות ספידומט במועד האישור יתבקשו להודיע לדור אלון על רצונם לקבל את הפיצוי באחת מן הדרכים החלופיות הבאות:

59.1 באמצעות זיכוי חשבונו אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח (להלן: “הזיכוי”), וזאת בכפוף לכריתת הסדר ספידומט בינו לבין דור אלון, בתנאים שיוסכמו בינו לבין דור אלון. חבר הקבוצה השנייה שבחר בחלופה זו והתקשר עם דור אלון בהסכם ספידומט, יהיה רשאי החל ממועד תחילת ההתקשרות למשוך בכל עת את יתרת הזיכוי במזומן (בשיעור של 90%) באופן המפורט בהסכם הפשרה.

[2] כך למשל, אם חבר הקבוצה זכאי לפיצוי בסך 255 ₪, הסכום יעוגל לסך של 260 ואילו אם הוא חבר הקבוצה     זכאי לפיצוי של 254 ₪ יעוגל הסכום לסך של 250 ₪.

59.2 באמצעות כרטיסי תדלוק כמפורט לעיל.

59.3 באמצעות החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח.

60.

חברי הקבוצה השנייה שלא יפנו לדור אלון וכמפורט בהסכם הפשרה, תפקע זכאותם לקבלת פיצוי, והפיצוי המצטבר המגיע לחברי הקבוצה שזכאותם פקעה, יתווסף לסכום הפיצוי שישולם ליתר חברי הקבוצה המקבלים פיצוי בפועל (כאשר תשלום תוספת הפיצוי יבוצע פרו ראטה).

61.

ככל שלחבר הקבוצה קיים חוב כספי כלפי דור אלון במועד הרלוונטי לתשלום סך הפיצוי ללקוח, יקוזז החוב מסך הפיצוי ללקוח. ככל שנותרה יתרת זכות לטובת הלקוח לאחר הקיזוז, תנהג דור אלון ביתרת הזכות האמורה, בהתאם להסדר המפורט לעיל.

62.

מבלי לגרוע מהכלל המתואר לעיל, הוסכם בין הצדדים שככל שסך הפיצוי ללקוח ביחס לחבר קבוצה השנייה נמוך מ-50 ₪, הפיצוי לא ישולם לאותו חבר קבוצה וסכום הפיצוי ביחס לחברי קבוצה אלו יעבור על ידי דור אלון כתרומה לעמותת קבוצת שורשים, ארגון שלוה ועמותת חיים.

63.

ייאמר כי בהסכם הפשרה קיים פירוט גם באשר לאופן פרסום ההסדר ומשלוח ההודעות לחברי הקבוצה הראשונה והשנייה בקשר לזכאותם לפיצוי ואופן מימושו.

העילות לגביהן יקבע מעשה בית  – הדין –  סעיף 12(א)(9) לתקנות:

64.

הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה או טענה של מי מחברי הקבוצה (למעט מי שיודיע על פרישה מהקבוצה) בגין ו/או בקשר לעילות התובענה הייצוגית כהגדרתן בבקשת האישור ובהחלטת האישור:

64.1 דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי חברת דור-אלון;

64.2 הימנעות חברת דור-אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסדר ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוח;

64.3 הימנעות חברת דור-אלון מליידע את לקוחות הסדר ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסדר ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית.

65.

בחלוף תקופת הפרישה ובכפוף לכך שהסכם הפשרה לא בוטל כדין עד לאותו מועד על ידי מי מהצדדים, יהווה אישור בית המשפט ופסק הדין מעשה בית דין כלפי התובעת המייצגת וכלל חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת החרגה כדין.

המלצות הצדדים לשכר טרחה:

66.

הצדדים מבקשים להמליץ בפני בית המשפט הנכבד על תשלום גמול לתובעת המייצגת ועל שכר טרחה לב”כ הקבוצה (אשר ישולמו בתוך 30 ימים לאחר שפסק הדין יהפוך לחלוט), בכפוף לאישור בית המשפט, וזאת בשיעורים כדלקמן:

66.1 סך כולל של 362,930₪ בתוספת מע”מ לתובעת המייצגת כגמול מיוחד.

66.2 סך כולל של 3,266,372₪ בתוספת מע”מ לב”כ הקבוצה, כשכר טרחתו.

66.3 יובהר כי בנוסף לסכומים אלו, יהיו התובעת המייצגת וב”כ התובעת המייצגת זכאים לתוספת גמול בשיעור של 2% בתוספת מע”מ ו- 18% בתוספת מע”מ מתוך סכום תוספת הפיצוי, כהגדרתה בסעיף 31 לעיל.

67.

ההמלצה לעניין הגמול לתובע ושכר טרחת עורכי הדין נקבעה בהתאם לכללים המנחים והעקרונות שנקבעו בפסיקה בנושא, היינו על שיקולי התפוקה לקבוצה המיוצגת, שיקולי התשומה שעוסקים בטרחה ובסיכון של התובע ובא כוחו, בדרך ניהול ההליך ובפער שבין הסעד הנתבע לסעד שהתקבל בסופו של דבר, וכן שיקולי הכוונה ציבורית ( ר’ לעניין זה ע”א 10085/08 תנובה – מרכז שיתופי לעזבון המנוח תופיק ראבי ז”ל (פורסם בנבו)).

68.

ונפרט :

68.1 התועלת שהביאה התביעה לחברי קבוצת התובעים; ראשית וכתוצאה מהסכם הפשרה נשוא ההליך, יקבלו חברי הקבוצה לידיהם פיצוי, היינו יושבו להם הכספים אשר נטען לגביהם שנגבו שלא כדין; שנית, ההסדר טומן בחובו, כאמור הסדרה עתידית של ענף הסולר שעה בה הוא מחייב את דור אלון להציג באופן בולט וברור את המחיר הסופי לסולר לקוחות ספידומט וכן שעה בה הוא מחייב את דור אלון לעדכן את מחיר המחירון המומלץ בהתאם למדדים אובייקטיבים כמפורט לעיל.

68.2 בנוסף, ובכל הנוגע לשיקולי תשומה, הרי שהתובעת המייצגת ובאי כוחה השקיעו מאמץ רב בניהול ההליך, אשר לצד הגשת בקשת האישור והתובענה הייצוגית כלל בין היתר מספר הליכי גישור, משא ומתן ממושך שנשא פרי וכן הגשתה של בקשה לסעד זמני, כאשר כל העת ריחף מעליהם הסיכון הכספי, אילו היה מתברר כי בתביעה אין כל ממש.

68.3 לדידם של הצדדים, הסדר פשרה זה מבטא את כוחו ההרתעתי של כלי התובענה הייצוגית נאמנה, ויש בו כדי לעודד תובעים נוספים להביא לבחינתו של בית המשפט כשלים ועוולות המשותפים לקבוצה.

69.

לאור האמור לעיל, הצדדים סבורים, כי שיעורי הגמול והטרחה אשר נקבעו בהסכם מבטאים נכונה את הגמול ושכר הטרחה הראויים וזאת תוך איזון מכלול השיקולים הרלבנטיים.

70.

יש לציין, כי שיעורי הגמול ושכר הטרחה נמוכים מאלה אשר אושרו בהסדר סונול.

העדר הצורך במינוי בודק בנסיבות מקרה דנן – סעיף 19(ב) לחוק:

71.

הצדדים סבורים כי בנסיבות המפורטות להלן מתייתר הצורך במינוי בודק:

71.1 ראשית, מדובר כאמור בהסכם פשרה המאמץ את עיקרי מתווה הפשרה שאושר בעניין סונול, קרי הסדר אשר כבר עבר את עיניו הבוחנות של בית משפט זה ונמצא ראוי.

71.2 שנית, משסכום הפיצוי הוא תוצאה של חישוב אריתמטי ידוע וברור (כמפורט לעיל), וכאשר כל העובדות מצויות בפני בית המשפט, אין כל סוגיה מקצועית – לא חשבונאית ולא אחרת – המצדיקה מינויו של בודק..

71.3 שלישית, יצוין כי במסגרת הסכם הפשרה, הסכימו הצדדים כי ימנה בית המשפט בודק על מנת שיבחן ויבדוק את מצגיה של דור אלון, אשר שימשו בסיס לקביעת סך הפיצוי הכולל במסגרת הסכם הפשרה. על כן, ובנסיבות אלו דומה כי אין כל יתרון או עדיפות או יתרון לבודק מטעמו של בית המשפט.

71.4 אדרבא, מינויו של בודק עלול להוסיף ולעכב את ביצוע הסכם הפשרה שלא לצורך.

סוף דבר

72.

נוכח כל הטעמים אשר פורטו בהרחבה לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה, ליתן פסק דין בתובענה הייצוגית, לאשר את נסחי המודעות המצורפות כנספחים להסכם הפשרה ולאשר את המלצת הצדדים בקשר לשיעור הגמול לתובעת המייצגת ושכר טרחה לבאי כוח הקבוצה בהתאם למוצע בבקשה זו ובהסדר הפשרה.

73.

במקרה של סתירה בין המצוין בבקשה זו לבין הוראות הסדר הפשרה, יגברו הוראות הסדר הפשרה.

74.

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 

_________________________________   _____________________________
אסף שילה, ב”כ התובעת המייצגת          עו”ד אורי ששון, ב”כ הנתבעת

 

____________________________
כב’ המשנה לנשיא בית המשפט העליון
(בדימוס) תיאודור אור, המגשר

 

חזרה לעמוד הראשי