הסכם פשרה בת”צ 32204-08-12

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

הסכם פשרה

בת”צ 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ נ’ דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 10 בינואר, 2018

ב י ן

1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ ח.פ. 513095166
(לשעבר סניוריטה)
ע”י ב”כ עו”ד אסף שילה
מרח’ עמק איילון 2ב, כפר סבא, 4462704
טל’: 054-7372987, פקס’: 153-77-4002228      מצד אחד;

ל ב י ן

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ ח.צ. 520043878
ע”י ב”כ עוה”ד ש. בירן ושות’
מרח’ ברקוביץ’ 4, מגדל המוזיאון, תל-אביב
טל’: 03-7773939; פקס: 03-7773900                מצד אחד;

הואיל:

וביום 30.8.2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (בשמה הקודם סניוריטה בע”מ) (להלן: “התובעת” או “ביג סטפ”) בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דור אלון אנרגיה

בישראל (1988) בע”מ (להלן: “הנתבעת” ו/או “דור אלון”) במסגרת ת”צ 32204-08-12, אשר הועברה לדיון בפני בית המשפט המחוזי מחוז מרכז במסגרת החלטה מיום 31.12.2012 (להלן: “בקשת האישור”) בטענה כי

דור אלון פעלה שלא כדין בקשר למחירים שגבתה עבור סולר מלקוחות הקשורים עמה בהסכם “ספידומט”, ובכלל זאת בכך שגבתה מחירים מלקוחות ה”ספידומט” הגבוהים מהמחירים שמשלמים לקוחות מזדמנים עבור

סולר בתחנות התדלוק של דור אלון;

והואיל

וביום 4.2.2013 הגישה הנתבעת את תגובתה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה והכחישה את הטענות שהועלו בבקשת האישור;

הואיל:

וביום 27.10.2014 קיבל בית המשפט את בקשת האישור מטעם ביג סטפ, ואישר את תביעת ביג סטפ כתביעה ייצוגית, כאשר עילת התביעה הנה “חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי)”, וזאת

בגין אחת משלוש חלופות: “דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי חברת דור-אלון”, “הימנעות חברת דור-אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסדר ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוח” ו-“הימנעות

חברת דור-אלון מליידע את לקוחות הסדר ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסדר ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית” (להלן: “החלטת האישור”);

הואיל:

וביום 19.11.2014 הגישה ביג סטפ לבית המשפט כתב תביעה ייצוגית מתוקן בהתאם להחלטת האישור, וביום 8.10.2015 הגישה דור אלון כתב הגנה מטעמה;

הואיל:

וההליך טרם הגיע לשלב ההוכחות, וטרם הוגשו מטעם הצדדים כל תצהיר עדות ראשית או חוות דעת מומחה, וטרם התקיים כל דיון הוכחות או חקירות מצהירים ומומחים מטעם מי מהצדדים;

הואיל:

והצדדים קיימו משך מספר חודשים הליך גישור בפני כבוד השופט תיאודור אור, המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, מבלי שכל צד יודה בטענות משנהו ו/או יודה בחבות כלשהי הגיעו להסכם פשרה אשר נוסח על

ידם שבכפוף לאישורו על ידי בית המשפט וביצועו יביא לידי גמר את ההליכים בתביעה הייצוגית, והכל על פי תנאי הסכם זה להלן;

הואיל:

ובעקבות אישורו של בית המשפט הנכבד את הסכם הפשרה אליו הגיעו צדדים אחרים בהליכים מקבילים, הצדדים הגיעו להסדר פשרה המאמץ את עיקרי מתווה הפשרה של ההליכים האחרים, מבלי שצד יודה בטענות

משנהו ו/או יודה בחבות כלשהי, אשר בכפוף לאישור על ידי בית המשפט וביצועו יביא לידי גמר את ההליכים בתביעה הייצוגית, והכל על פי תנאי הסכם זה להלן;

הואיל:

והצדדים סבורים, כי סיום ההליכים בהסדר פשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בנסיבות העניין;

הואיל:

ולנוכח האמור לעיל, סבורים הצדדים כי יהיה זה ראוי ונכון שההסכם יאושר על ידי בית המשפט הנכבד בפסק דין;

 

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא ונספחי ההסכם

1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (לעיל ולהלן יחדיו: “ההסכם” או “הסכם זה“).

1.2 חלוקת ההסכם לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסכם.

1.3 הסכם זה מגלם את מכלול התחשיבים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענת תחשיב, מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסכם.

1.4 להלן נספחי ההסכם:

1.4.1 נספח 1 – נוסח הבקשה לאישור ההסכם כפי שתוגש לבית המשפט.

1.4.2 נספח 2 – נוסח המודעה הראשונה לציבור לפי סעיף 25(א)(3) לחוק.

1.4.3 נספח 6 – נוסח המודעה השנייה לציבור לפי סעיף 25(א)(4) לחוק.

1.4.4 נספח 4 – נוסח ההודעה לחברי הקבוצה הראשונה בדבר הסכם הפשרה.

1.4.5 נספח 5 – נוסח ההודעה לחברי הקבוצה השנייה בדבר הסכם הפשרה.

1.4.6 נספח 6 – טופס הפניה של חברי הקבוצה.

1.4.7 נספח 7 – תצהירי הצדדים ובאי כוחם.

1.4.8 נספח 8 – תחשיב לדוגמא לאופן חישוב מחיר המחירון החדש לפי מנגנון העדכון החדש.

2. הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות הנקובה לצדם כדלקמן:

.2.1 “ב”כ הקבוצה” עו”ד אסף שילה, מרחוב עמק איילון 2ב’, כפר סבא.

.2.2 “ב”כ הנתבעת” עו”ד אורי ששון, ממשרד ש. בירן ושות’ מרחוב ברקוביץ 4, תל אביב.

.2.3 “בית המשפט” בית המשפט המחוזי במחוז מרכז.

.2.4 “החוק” חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו – 2006.

.2.5 “מועד האישור” המועד בו יאושר הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט, אם וככל ויאושר, בפסק דין.

.2.6 “עילות התביעה” עילות התביעה כפי שאלה אושרו בהחלטת האישור וכל עילה אחרת אשר עולה מהתשתית העובדתית המפורטת בבקשת האישור ובכתב התובענה הייצוגית.

.2.7 “קבוצת התובעים” לקוחות הסדר ספידומט, כהגדרתו להלן, אשר רכשו סולר בתקופת העבר, כהגדרתה להלן, מכוח הסדר ספידומט, ושילמו בעבורו מחיר גבוה מהמחיר ששילם לקוח מזדמן במועד התדלוק, למעט לקוחות הסדר ספידומט שהוחרגו מן הקבוצה כמפורט בסעיף 5 להלן.

.2.8 “הקבוצה הראשונה” חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור עדיין קשורים עם דור אלון בהסדר ספידומט, כהגדרתו להלן.

.2.9 “הקבוצה השנייה” חברי קבוצת התובעים אשר במועד האישור אינם קשורים עם דור אלון בהסדר ספידומט, כהגדרתו להלן.

.2.10 “הסכם ספידומט” הסדר עם לקוחות ספידומט של דור אלון לרכישת דלקים בתחנות התדלוק של דור אלון באמצעות “ספידומט” (התקן תדלוק אוטומטי ממוחשב המותקן ברכבם של הלקוחות ו/או כרטיס תדלוק מגנטי). למען הסר ספק, כל האמור בהסכם זה מתייחס אך ורק לרכישת סולר במסגרת הסדר ספידומט בו המחיר נקבע כהנחה מהמחירון המומלץ של דור אלון.

.2.11 “לקוחות הספידומט” לקוחות שהתקשרו עם דור אלון בהסדר ספידומט.

.2.12 “המחירון המומלץ” המחירון המומלץ של דור אלון לרכישת סולר, ממנו נגזר המחיר שמשלמים לקוחות הספידומט עבור סולר במסגרת הסדר הספידומט.

.2.13 “לקוחות חדשים” לקוחות אשר יתקשרו עם דור אלון בהסדר ספידומט לאחר מועד האישור.

.2.14 “תקופת העבר” התקופה שבין יום 1.1.2010 לבין יום 30.6.2017.

.2.15 “תקופת ההתארגנות” תקופה שהחל ממועד האישור, ועד תום תשעה חודשים לאחר מועד זה.

.2.16 “ויתור וסילוק” ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים כלפי דור אלון ו/או מי מטעמה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישות ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא נוגעים לבקשת האישור ו/או לתביעה הייצוגית ו/או לעילות התביעה הייצוגית.

3. הצהרות הצדדים

3.1 הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה חוקית, ו/או חוזית ו/או אחרת – להתקשרות בהסכם זה, ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, והכל בכפוף לאישור בית המשפט המוסמך ובהתאם להוראותיו.

3.2 הצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום הודאה מצד מי מהצדדים ו/או מי מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר שנטענה בכתבי בי-הדין שהוגשו במסגרת התביעה הייצוגית ובקשת האישור.

4. אישור הסכם הפשרה

4.1.1 בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק, מיד לאחר חתימת הסכם זה יגישו הצדדים לבית המשפט את הבקשה לאישור הסכם הפשרה (לעיל ולהלן: “הבקשה“) בנוסח המצורף להסדר זה ומסומן כנספח 1, במסגרתה יבקשו הצדדים מבית המשפט להורות על כל פעולה הנדרשת לשם אישור הסכם הפשרה על פי הוראות החוק, ובין היתר יבקשו הצדדים כדלקמן:

4.1.2 להורות על פרסומה של מודעה בנוסח המצורף להסדר זה ומסומן כנספח 2 (להלן: “המודעה הראשונה“) בדבר הגשת בקשה לפי סעיף 25(א)(3) לחוק, בשני עיתונים יומיים.

4.1.3 להורות על משלוח הסכם הפשרה בצירוף הבקשה לאישור הסכם פשרה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, לפי סעיף 18(ג) לחוק.

4.1.4 להורות כי בנסיבות העניין, בהם מונה פרופ’ קלמנט כבודק בהליך מקביל ובשל הטעמים המיוחדים שפורטו בבקשה מתייתר הצורך במינוי בודק, בהתאם לאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק, למעט לצורך בדיקת מצגי דור אלון וכמפורט בסעיף 7 להלן.

4.1.5 לאשר את ההסכם כהסכם פשרה בתביעה הייצוגית, הכול בכפוף לאמור בהסכם זה ובחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעה הראשונה, וליתן להסכם זה תוקף של פסק דין בתביעה הייצוגית (להלן: “פסק הדין”).

4.1.6 להורות על פרסומה של המודעה השנייה בנוסח המצורף להסדר זה ומסומן כנספח 3 (להלן: “המודעה השנייה”) בדבר אישור הסכם הפשרה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק, בשני עיתונים יומיים.

4.1.7 לקבל את המלצת הצדדים בנוגע לגמול לתובעת המייצגת ולשכר טרחת בא כוחה, כמפורט בסעיף 12 להלן.

5. החרגה מן הקבוצה

5.1 כל חבר בקבוצת התובעים אשר מבקש שלא להימנות עמה לעניין הפשרה עפ”י הסכם זה, יידרש על פי המודעה הראשונה להודיע על כך בכתב לבית המשפט, עם העתק לב”כ הקבוצה (להלן: “הודעת החרגה“), בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של המודעה הראשונה (להלן: “תקופת הפרישה“), ולא – הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן הסכמתו להכללתו בין חברי קבוצת התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה ובהסדר הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהסכים לוויתור ולסילוק.

5.2 בתוך 7 ימים לאחר תום תקופת הפרישה, יודיעו ב”כ הקבוצה לב”כ דור אלון על כל הודעת החרגה אשר התקבלה אצלו.

5.3 במקרה שבו מספר הודעות ההחרגה יעלה על 400, דור אלון תהיה זכאית לבטל הסכם זה, וזאת באמצעות הודעה בכתב לב”כ הקבוצה שתישלח תוך חמישה עשר ימי עסקים מן המועד שבו הודיע ב”כ הקבוצה לדור אלון על מספרן של הודעות ההחרגה כאמור. במקרה זה יבוטל ההסכם מבלי שיעמוד לב”כ הקבוצה או לחברי קבוצת התובעים כל סעד בקשר לעצם ביטול ההסכם.

5.4 מוסכם כי במקרה של הודעת ביטול כאמור יפנו הצדדים במשותף לבית המשפט לחידוש ההליכים מהמקום בו הם הופסקו.

6. הפיצוי לחברי קבוצת התובעים עבור תקופת העבר

6.1 דור אלון תעניק פיצוי לחברי קבוצת התובעים הזכאים לכך על פי הסכם זה במתווה שיפורט להלן:

6.2 למונחים המפורטים בסעיף זה תהא המשמעות המפורטת לצדם כדלקמן:

6.2.1 “התשלום החודשי בפועל ללקוח” – סך התשלום החודשי (כולל מע”מ) ששילם לקוח ספידומט בפועל עבור סולר שרכש מדור אלון במסגרת הסדר הספידומט, בכל חודש בתקופה הרלוונטית ללקוח, כהגדרתה להלן.

6.2.2 “המחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן” – המחיר הממוצע (כולל מע”מ) בתחנות הדלק המופעלות על ידי דור אלון ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי לליטר סולר, לכל חודש בתקופת העבר.

6.2.3 “התשלום החודשי התיאורטי ללקוח” – סך התשלום החודשי (כולל מע”מ) שהיה משלם לקוח ספידומט עבור כמות הליטרים של סולר שרכש מדור אלון במסגרת הסדר הספידומט, אילו היה מחויב לפי המחיר הממוצע ללקוח מזדמן לאותו חודש, וזאת בכל חודש בתקופת העבר בו אותו לקוח צרך סולר במסגרת הסדר הספידומט.

6.2.4 “התקופה הרלוונטית ללקוח” – משך הזמן החל ממועד הצטרפותו של כל לקוח ספידומט לרכישת סולר, או החל מהיום הראשון של תקופת העבר, לפי המאוחר, ועד למועד שבו הפסיק להיות לקוח ספידומט כאמור, או עד ליום 30.6.2017, לפי המוקדם.

6.2.5 “ההפרש החודשי ללקוח” – ההפרש בין התשלום החודשי בפועל ללקוח לבין התשלום החודשי התיאורטי ללקוח, ביחס לכל חודש בתקופה הרלוונטית ללקוח.

6.2.6 “הפרש חודשי חיובי” – ההפרש החודשי ללקוח באותם חודשים בהם התשלום החודשי בפועל היה גבוה מהתשלום החודשי התיאורטי ללקוח (להבדיל מחודשים בהם התשלום החודשי בפועל ללקוח היה נמוך מהתשלום החודשי התיאורטי ללקוח).

6.2.7 “הפרש חודשי שלילי” – ההפרש החודשי ללקוח באותם חודשים בהם התשלום החודשי בפועל ללקוח היה נמוך מהתשלום החודשי התיאורטי ללקוח.

6.2.8 “סך ההפרשים החיוביים ללקוח” – סך ההפרשים החודשיים החיוביים ללקוח (ללא ההפרשים השליליים) בתקופה הרלוונטית ללקוח. בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לכל הפרש, מהחודש הרלוונטי ועד למועד האישור.

6.2.9 “סך התשלומים התיאורטיים ללקוח” – סך התשלומים החודשיים התיאורטיים ללקוח בגין החודשים בהם ההפרש החודשי ללקוח היה חיובי בתקופה הרלוונטית ללקוח. בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לכל הפרש, מהחודש הרלוונטי ועד למועד האישור.

6.2.10 “סך הפיצוי ללקוח בשיטה א‘” – סך הפיצוי ללקוח ספידומט יחושב בהתאם ליחס באחוזים בין סך ההפרשים החיוביים ללקוח לבין סך התשלומים התיאורטיים ללקוח (להלן: “שיעור ההפרש“), לפי המדרגות הבאות, באופן מצטבר:

6.2.10.1 עד 3% – החזר בשיעור של 10% מסך ההפרשים.

6.2.10.2 בין 3% ל- 5% – החזר בשיעור של 20% מסך ההפרשים.

6.2.10.3 בין 5% ל- 10% – החזר בשיעור של 30% מסך ההפרשים.

6.2.10.4 מעל 10% – החזר בשיעור של 75% מסך ההפרשים.
לדוגמא: אם סך ההפרשים החיוביים ללקוח הוא 10,000 ₪, וסך התשלומים התיאורטיים לאותו לקוח הוא 70,000 ₪, אזי, שיעור ההפרש הוא 14.2%, וסך הפיצוי ללקוח (לפני הוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין) יהיה 3,790 ₪ לפי החישוב הבא:.

א. 3% מ- 70,000 ₪ = 2,100 ₪ ובגינם 10% החזר = 210 ₪;

ב. ההפרש בין 3% (2,100 ₪) לבין 5% (3,500 ₪) הוא 1,400 ₪, ובגינם 20% החזר = 280 ₪;

ג. ההפרש בין 5% (3,500 ₪) לבין 10% (7,000 ₪) הוא 3,500 ₪, ובגינם 30% החזר = 1,050 ₪;

ד. ההפרש שמעל ל- 10% (7,000 ₪) הוא 3,000 ₪, ובגינם 75% החזר = 2,250 ₪. לפיכך, סך הפיצוי ללקוח יהיה 210 ₪ + 280 ₪ + 1,050 ₪ + 2,250 ₪ = 3,790 ₪ (לפני הוספת הפרשי הצמדה וריבית);

6.3 למען הסר ספק יובהר כי סך הפיצוי ללקוח כולל מע”מ (חישוב המע”מ יעשה בהתאם למע”מ שנגבה בעת ביצוע התדלוק בפועל).

6.4 חישוב סך הפיצוי ללקוח ייערך ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד, וכל אחד מחברי הקבוצה יהיה זכאי לסכום שיתקבל לגביו, אשר ישולם לו באופן המפורט בסעיף 8 להלן. סך סכומי הפיצוי לכלל חברי הקבוצה יכונה להלן – “הפיצוי הכולל לפי שיטה א‘”.

6.5 דור אלון מצהירה בזה, לאחר שבדקה את כלל נתוני לקוחות ספידומט כי הפיצוי הכולל לפי שיטה א’ שישולם בהסדר זה יעמוד על סך של 17,946,019 ₪ (כולל מע”מ וכולל ריבית והצמדה עד ליום 30.6.2017) בגין תקופת העבר.

6.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 זה לעיל, לגבי כל חבר קבוצה יערך גם חישוב חלופי של פיצוי, כדלקמן:

6.6.1 בכל חודש בו ההפרש החודשי ללקוח הוא חיובי, יחושב היחס באחוזים בינו לבין התשלום החודשי התיאורטי ללקוח באותו חודש (להלן: “שיעור ההפרש האלטרנטיבי“).

6.6.2 אם שיעור ההפרש האלטרנטיבי הוא מעל 10% יחושב ההחזר בשיעור של 75% מחלקו שמעל ל-10% כאמור, ורק לגבי חלק זה (להלן: “ההחזר החודשי האלטרנטיבי“).

6.6.3 סך ההחזרים החודשיים האלטרנטיביים לכל חבר קבוצה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין (מתום כל חודש רלוונטי ועד למועד האישור) יכונו בהסכם זה – “סך הפיצוי האלטרנטיבי ללקוח“.

6.7 כל חבר קבוצה אשר לגביו סך הפיצוי האלטרנטיבי ללקוח גדול מסך הפיצוי ללקוח לפי שיטה א’, יהיה זכאי לסך הפיצוי האלטרנטיבי ללקוח (לגבי חברי קבוצה אלה, כאשר נעשה שימוש בהסכם זה להלן במונח “סך הפיצוי ללקוח”, הכוונה תהיה ל”סך הפיצוי האלטרנטיבי ללקוח”).
לאור הוראה זו (על פיה כל לקוח מקבל פיצוי לפי השיטה המטיבה עמו) יעמוד הפיצוי הכולל שישולם בהסדר זה על סך של 18,146,514 ₪ (כולל מע”מ וכולל ריבית והצמדה עד ליום 30.6.2017) בגין תקופת העבר (להלן: “סכום הפיצוי הכולל המוסכם“).
מוסכם על הצדדים כי במידה וחישוב סכום הפיצוי המוסכם בגין תקופת העבר יביא לבסוף לתוצאה נמוכה מהסך של 18,146,514 ₪ ועל פי הוראות הסכם זה (סעיפים 7.6 ו-7.8.1) יהיה על דור אלון לשלם בכל זאת את הסכום המוסכם, כי אז יעודכן שיעור ההחזר הקבוע בסעיף 6.2.10.4 לעיל, כך שסך הפיצוי שישולם לחברי הקבוצה הזכאים יעמוד על סכום הפיצוי הכולל המוסכם.
סכום ההפרשים בין הפיצוי האלטרנטיבי ללקוח לבין סך הפיצוי ללקוח לפי שיטה א’, לגבי כל חברי קבוצה האמורים יחד יכונה: “סך ההפרשים בין סכומי הפיצוי” או “הפיצוי העודף” ודור אלון תהיה רשאית לשלמו אף מתוך הסכומים המגיעים לחברי הקבוצה אשר לא פנו לדור אלון כאמור בסעיף 8.3 להלן, ככל שיהיו סכומים כאלה.

6.8 בנוסף לאמור, לאחר מועד האישור או לאחר מועד יישום מנגנון העדכון החדש, כהגדרתו בסעיף 11.2 להלן (לפי המוקדם מביניהם) ייערך חישוב של סך הפיצוי ללקוח לתקופה שהחל מיום 1.7.2017 ועד למועד האישור או מועד יישום מנגנון העדכון החדש (לפי המוקדם מביניהם), וסכומי הפיצוי שיתקבלו יתווספו לפיצוי הכולל (להלן: תוספת הפיצוי“).

7. מצגי דור אלון המהווים את הבסיס להסכם הפשרה

7.1 הסדר הפשרה המפורט בהסכם זה מבוסס על מצגים שניתנו על ידי דור אלון והמפורטים להלן.

7.2 הסכום המצטבר של סך ההפרשים החודשיים החיובים (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2.6 לעיל) לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 לבין חודש יוני 2017, עמד על סך של כ- 60,922,939 ₪ (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ) (להלן: “סכום ההפרשים החיוביים הכולל”).

7.3 סך כל סכומי ההפרשים המשוקללים ללקוח (בהתאם להגדרה בסעיף זה להלן), במצטבר לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 לבין חודש יוני 2017, עמד על סך של כ- 55,657,452 ₪ (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ) (להלן: “סכום ההפרשים המשוקלל”).
סכום ההפרשים המשוקלל ללקוח” – סכום ההפרשים החודשיים החיובים ללקוח בקיזוז סכום ההפרשים החודשיים השליליים ללקוח. ככל שהסכום האמור נמוך מאפס, הועמד סכום ההפרשים המשוקלל לאותו לקוח לצורך החישוב על אפס.

7.4 כאמור, חישוב סכום הפיצוי הכולל בהתאם למפורט לסעיף 6 לעיל, כאשר כל לקוח מפוצה בשיטה המטיבה עמו מביא לפיצוי כולל בסך של כ- 18,146,514 ₪ כולל ריבית והצמדה.

7.5 כאמור, מוסכם על הצדדים כי כחלק מהסדר פשרה זה ימנה בית המשפט הנכבד כבודק את רו”ח אהוד רצאבי לבדיקת מצגיה של דור אלון, אשר שימשו כבסיס להסכם הפשרה כאמור ואשר מפורטים לעיל (להלן: “הבודק”), אשר יעביר את ממצאיו לב”כ הצדדים בתוך 30 ימים. הבודק יקבל מדור אלון גישה חופשית לכל הנתונים אשר ימצא לנכון ואשר מצויים בידי דור אלון לצורך בדיקת המצגים המפורטים לעיל. עלות הבודק תמומן ע”י דור אלון.

7.6 אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה שאינה עולה על 5% כלפי מעלה או כלפי מטה במצגי דור אלון המפורטים לעיל ביחס לסכום הפיצוי שיש לשלם על פי הוראות סעיף 6.7 (היינו סכום הפיצוי הכולל המוסכם כהגדרתו לעיל), לא יחול כל שינוי בהסכם זה, והפיצוי שישולם לחברי הקבוצה הזכאים יעמוד על סך של 18,146,514 ₪ בתוספת “תוספת הפיצוי”.

7.7 אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה העולה על 5% כלפי מעלה ביחס לסכום הפיצוי הכולל שיש לשלם על פי הוראות 6.7 לעיל (קרי, יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק גבוהים מהסכומים האמורים שפורטו בהסכם זה, בשיעור העולה על 5%), דור אלון תהיה זכאית לפעול באחת מהדרכים הבאות:

7.7.1 להתאים את הסכום שישולם לקבוצה, וכן להתאים את ההמלצה ביחס לגמול לתובעת המייצגת ושכר טרחת בא כוח הקבוצה, בשיעור החריגה שיתגלה על ידי הבודק לעומת המצגים של דור אלון כאמור לעיל.

7.7.2 לבטל הסכם זה, ולהודיע על כך לב”כ הקבוצה בכתב תוך 14 ימי עסקים ממועד העברת ממצאי הבודק.

7.8 אם תתגלה בבדיקת הבודק חריגה העולה על 5% כלפי מטה ביחס לסכום הפיצוי הכולל המוסכם שיש לשלם על פי הוראות 6.7 לעיל (קרי, יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק נמוכים מהסכומים האמורים שפורטו בהסכם זה, בשיעור העולה על 5%), דור אלון תהיה זכאית לפעול לפי אחת מהדרכים הבאות:

7.8.1 לשלם את סכום הפיצוי הכולל המוסכם בסך של 18,146,514 ₪ בתוספת “תוספת הפיצוי”.

7.8.2 לבטל הסכם זה, ולהודיע על כך לב”כ הקבוצה בכתב תוך 14 ימי עסקים ממועד העברת ממצאי הבודק.

8. אופן תשלום הפיצוי לחברי קבוצת התובעים

חברי הקבוצה הראשונה (שעודם לקוחות של דור אלון במועד האישור)

8.1 תשלום סך הפיצוי ללקוח לחברי הקבוצה הראשונה יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח (להלן: “הזיכוי”) בתוך 60 ימים ממועד האישור.

8.2 כל אחד מחברי הקבוצה הראשונה יהיה רשאי בכל עת, למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי. לשם מימוש זכאותו זו, על חבר הקבוצה ליתן הוראה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il, ובמקרה כאמור דור אלון תזכה את חשבון הבנק שלו באמצעותו הוא משלם לדור אלון. זיכוי החשבון יעשה תוך 30 יום ממועד פניית הלקוח לדור אלון.

8.3 לחלופין, כל אחד מחברי הקבוצה הראשונה יהיה רשאי למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה באמצעות כרטיס תדלוק “ספיד קאש” של דור אלון כפוף להוראות תקנונה (להלן: “כרטיסי תדלוק”) (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪) שהם אמצעי תשלום המאפשר לרכוש סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי בתחנות התדלוק של דור אלון. אפשרות זו תעמוד לחברי הקבוצה הראשונה בתוך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה כמפורט בסעיף 9.1 להלן. לשם מימוש זכאות זו, על חבר הקבוצה ליתן הוראה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il, ולבחור באחת מהדרכים הבאות בתוך 3 חודשים על מנת לקבל את כרטיס התדלוק: משלוח בדואר רשום; איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון או איסוף באמצעות שליח מטעם הלקוח. כרטיס התדלוק יוזן בגובה יתרת מלוא הזיכוי. תנאי המימוש ופרק הזמן שבו ניתן לממש יתרה זו יפורטו בהודעה שתימסר לחברי הקבוצה הראשונה לפי הסכם הפשרה.

חברי הקבוצה השנייה (שאינם לקוחות של דור אלון במועד האישור)

8.4 לכל אחד מחברי הקבוצה השנייה תעמוד האפשרות להודיע לדור אלון בתוך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה כמפורט בסעיף 9.1 להלן, באמצעות מתן הודעה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il,

בנוסח המצורף להסדר זה ומסומן כנספח 6, על רצונו לקבל את סך הפיצוי ללקוח באחת מהדרכים החלופיות הבאות:

8.4.1 באמצעות זיכוי חשבונו אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח (להלן: “הזיכוי”), וזאת בכפוף לכריתת הסדר ספידומט בינו לבין דור אלון, בתנאים שיוסכמו בינו לבין דור אלון. זיכוי החשבון יעשה תוך 30 ימים ממועד חתימת הלקוח על הסכם ספידומט.
חבר הקבוצה השנייה שבחר בחלופה זו והתקשר עם דור אלון בהסכם ספידומט, יהיה רשאי החל ממועד תחילת ההתקשרות למשוך בכל עת את יתרת הזיכוי במזומן (בשיעור של 90%) באופן המפורט בסעיף 8.2 לעיל.

8.4.2 באמצעות כרטיסי תדלוק (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪) כמפורט בסעיף 8.3 לעיל. חברי הקבוצה השנייה שיבחרו בחלופה זו יוכלו לבחור באחת מהדרכים הבאות בתוך 3 חודשים על מנת לקבל את כרטיס התדלוק: משלוח בדואר רשום; איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון או איסוף באמצעות שליח מטעם הלקוח (סכום ההחזר יעמוד על 100%).

8.4.3 באמצעות החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח. החזר כספי ללקוח שאינו לקוח דור אלון יינתן בתוך 60 יום ממועד פנייתו לדור אלון.

8.5 חברי הקבוצה השנייה שלא יפנו לדור אלון תוך 180 ימים, לאחר משלוח ההודעה כמפורט בסעיף 9.1 להלן, תפקע זכאותם לקבלת פיצוי, וזאת בכפוף להוראות בית המשפט ככל שיינתנו לפי סעיף 9.3 להסכם זה להלן. הפיצוי המצטבר המגיע לחברי הקבוצה שלא פנו לדור אלון כאמור, בהפחתת הפיצוי העודף (כהגדרתו בסעיף 6.7 לעיל) יתווסף לסכום הפיצוי שישולם ליתר חברי הקבוצה המקבלים פיצוי בפועל (כאשר תשלום תוספת הפיצוי יבוצע פרו ראטה).

8.6 ככל שלחבר הקבוצה קיים חוב כספי כלפי דור אלון במועד הרלוונטי לתשלום סך הפיצוי ללקוח, יקוזז החוב מסך הפיצוי ללקוח (ובלבד שדור אלון תמסור על דבר כוונתה לבצע את הקיזוז האמור, במסגרת ההודעות שישלחו על ידה בהתאם לסעיף 9.1 להלן וזאת לפחות 10 ימים טרם ביצוע הקיזוז. ככל שנותרה יתרת זכות לטובת הלקוח לאחר הקיזוז, תנהג דור אלון ביתרת הזכות האמורה, בהתאם להסדר המפורט לעיל.

8.7 על אף האמור לעיל, ככל שסך הפיצוי (או תוספת הפיצוי) ללקוח הנמנה על חברי הקבוצה השנייה נמוך מ- 50 ₪, הפיצוי לא ישולם לאותו חבר קבוצה אלא יעבור על ידי דור אלון כתרומה לעמותת קבוצת שורשים, ארגון שלוה ועמותת חיים.

9. פרסום ההסדר

9.1 בתוך 30 ימים ממועד האישור, תשלח דור אלון לכל חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי הודעות בדבר זכאותם (להלן: “ההודעה הראשונה”). ההודעות יהיו בנוסחים המצורפים להסדר זה ומסומנים כנספחים 4 ו-5 להסכם..

9.1.1 ההודעות לחברי הקבוצה הראשונה ישלחו באותו אופן שבו נשלחים ללקוחות אלו דו”חות הרכישות החודשיים, ואילו ההודעות לחברי הקבוצה השנייה ישלחו במייל לכתובות הדוא”ל האחרונות המעודכנות ללקוחות אלה במערכותיה של דור אלון, ככל שקיימות.

9.1.2 לחברי הקבוצה השנייה שלא יצרו קשר עם דור אלון בתוך 60 יום ממועד משלוח ההודעה הראשונה, תשלח על ידי דור אלון, תוך 60 ימים נוספים, הודעה חוזרת באותו נוסח, בדואר רשום לכתובות המעודכנות ללקוחות אלה במערכותיה של דור אלון, ככל שקיימות. נוסח ההודעות יפורסם גם באתר האינטרנט של דור אלון למשך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה הראשונה.

9.2 לקוח ספידומט או מי שהיה בעבר לקוח ספידומט אשר סבור שהוא זכאי לפיצוי בהתאם להסכם זה, אך לא קיבל הודעה בדבר זכאותו יהיה רשאי לפנות לדור אלון תוך 60 ימים מתום תקופת 30 הימים שהוקצבה למשלוח ההודעות כאמור בסעיף 9.1 לעיל, על מנת שדור אלון תבדוק האם הוא זכאי לפיצוי כאמור, ואם אכן כך הוא, כי אז תפצה אותו בהתאם להוראות הסכם זה. הפנייה לדור אלון תהיה באמצעות מתן הודעה בכתב לכתובת המייל customerservice@doralon.co.il.

9.3 עד 30 ימים לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף 8.5 לעיל, תגיש דור אלון הודעת עדכון לבית המשפט (עם העתק לב”כ הקבוצה) בה יצוין מספר חברי הקבוצה השנייה שלא פנו לדור אלון במענה להודעה שנשלחה אליהם, וסכום הפיצוי המצרפי לו זכאים חברי קבוצה אלו. ככל שבית המשפט יסבור שיש בכך צורך, יינתנו על ידו הוראות בקשר לפעולות נוספות שיינקטו לצורך חלוקת הסכום האמור לחברי הקבוצה השנייה.

10. התחייבות של דור אלון ביחס ללקוחות קיימים בתקופת ההתארגנות

10.1 במהלך תקופת ההתארגנות דור אלון לא תגבה מחברי הקבוצה הראשונה מחיר ליטר לסולר העולה על 7.5% מהמחיר הממוצע בתחנות התדלוק של דור אלון ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי.

10.2 דור אלון תיידע את חברי הקבוצה הראשונה על שינוי במנגנון עדכון המחירון המומלץ (כפי שמפורט בסעיף 11 להלן), והיא תהיה רשאית לפעול מולם לשינוי התנאים המסחריים שסוכמו עימם במסגרת הסכם הספידומט.

10.3 ככל שלא יושגו הסכמות בין דור אלון לבין לקוח כלשהו מלקוחות הקבוצה הראשונה עד תום תקופת ההתארגנות בנוגע לתנאים המסחריים שייקבעו ביניהם (כאמור בהוראות סעיף 11 להלן), כי אז תהיה רשאית דור אלון להודיע על ביטול הסכם הספידומט עם אותו לקוח בהתאם לתנאיו.

10.4 החל מתום תקופת ההתארגנות, תציין דור אלון באופן בולט ובהיר בדו”ח הרכישות החודשי שישלח לכל לקוח ספידומט את המחיר הסופי (לאחר הנחה) ששילם הלקוח עבור ליטר סולר שרכש באותו החודש.

11. התחייבות דור אלון ביחס להסדרי ספידומט שייחתמו ממועד האישור ואילך עם לקוחות קיימים או עם לקוחות חדשים

11.1 החל ממועד האישור, בהסכם הספידומט שייחתם עם לקוחות הספידומט יופיע באופן בולט המחיר הסופי שמשלם הלקוח עבור ליטר סולר לפי ההסכם במועד החתימה על ההסכם (קרי, לאחר הפחתת ההנחה של הלקוח ממחיר המחירון המומלץ), ויצוין כי מחיר זה ישתנה בהתאם לשינוי במחיר המחירון המומלץ.

11.2 החל ממועד האישור, תשנה דור אלון את מנגנון עדכון המחירון המומלץ בהסכמי הספידומט ( להלן: “מנגנון העדכון החדש”). יובהר, כי דור אלון תהיה רשאית ליישם את מנגנון העדכון החדש עוד במועד קודם למועד האישור, והכל בכפוף לשיקול דעתה של דור אלון.

11.3 בהתאם למנגנון העדכון החדש, שינוי המחירון המומלץ ייעשה רק בהתאם לשינוי במחיר הסולר (כהגדרתו להלן), במס הבלו ובמס ערך מוסף, וכן לשינוי בממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן (כהגדרתו להלן) בחודש הקודם לחודש בו מעודכן המחירון ביחס לממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש שלפני כן.
“מחיר הסולר” המחיר שמפורסם על ידי מנהל הדלק של סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על 10 מ”ג לק”ג במכליות בשקלים חדשים.
“מרווח השיווק ללקוח מזדמן” ההפרש ביום נתון בין המחיר הממוצע לליטר סולר בתחנות דור אלון ללקוח מזדמן המשלם באשראי, לבין מחיר הסולר (כהגדרתו לעיל) בתוספת מס בלו ומס ערך מוסף.
“ממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן” הממוצע של מרווחי השיווק היומיים ללקוח מזדמן בתקופה שבין ה- 1 לחודש לבין ה-25 לחודש.
לדוגמה: לצורך בחינת עדכון המחירון המומלץ בחודש מארס, יש לבדוק את ממוצע מרווחי השיווק היומיים ללקוח מזדמן בין ה- 1 לחודש ל- 25 לינואר ואת ממוצע מרווחי השיווק היומיים ללקוח מזדמן בין ה- 1 לחודש ל- 25 לפברואר, והמחיר המעודכן של המחירון לחודש מארס ייקבע בהתאם לפער שבין ממוצע פברואר לממוצע ינואר.
תחשיב לדוגמא לאופן חישוב המחירון המומלץ לפי מנגנון העדכון החדש מצורף להסכם זה ומסומן כנספח 8.

11.4 דור אלון, מתחייבת כי מנגנון העדכון החדש יישאר בתוקפו לפחות שנתיים לאחר מועד יישום מנגנון העדכון החדש. לאחר מכן, דור אלון תהיה רשאית לשנות את מנגנון העדכון החדש, בכפוף למתן הודעה של 60 ימים מראש ללקוחות הספידומט, ובכפוף לכך שגם לאחר שינוי מנגנון העדכון, אם וככל שישונה, הוא יאפשר לדור אלון לעדכן את מחיר המחירון אך ורק בהתאם לשינויים בתשומות הכרוכות במתן שירות הספידומט או לשינויים אובייקטיבים כלשהם שאינם נמצאים בשליטתה הבלעדית של דור אלון.

11.5 ככל וישונה מנגנון העדכון לפי סעיף 11.4 לעיל ו/או סעיף 11.6 שלהלן, יהא על דור אלון לשלוח הודעה על כך גם לבית המשפט, לבא כוח היועמ”ש ולבאי הכוח המייצגים. למען הסר ספק יובהר כי בהודעה זו, כמו גם בהודעה ללקוחות הספידומט, יובהר לא רק עצם השינוי אלא גם טיבו (דהיינו, מהן התשומות ו/או הפרמטרים על פיהם יקבע המחירון המומלץ מעתה ואילך).

11.6 על אף התחייבות זו, אם ייקבע במסגרת הליך משפטי, לרבות הסדרי פשרה עם חברות דלק אחרות, או בהליך מנהלי אל מול הרשות המבצעת, לרבות החלטה של הרשות המוסמכת, מנגנון עדכון אחר ביחס למחירי הסולר במסגרת הסדרי ספידומט, דור אלון רשאית לאמץ מנגנון זה, וזאת בכפוף למתן הודעה של 60 ימים מראש ללקוחות הספידומט. ככל שיכנס לתוקפו דין שיחייב את דור אלון לנקוט במנגנון עדכון אחר – דור אלון תפעל על פיו עם כניסתו לתוקף, תוך מתן הודעה בכתב על כך ללקוחות בתוך 14 ימים ממועד פרסומו של הדין, או 60 ימים מראש, לפי המאוחר מבין השניים.

11.7 יצוין, כי דור אלון רשאית בכל עת, גם במהלך התקופה הקבועה בסעיף 11.4 לעיל, לפנות לבית המשפט ולבקש לשנות את מנגנון העדכון.

11.8 על אף האמור בסעיף זה לעיל, דור אלון תהיה רשאית בכל עת לעדכן את מחיר המחירון המומלץ כלפי מטה (שלא בהתאם לסעיף 11.3 לעיל), ובהתאם לעדכן את ההנחות ללקוחות הספידומט, כך שהמחיר הסופי לליטר סולר שמשלם כל לקוח ספידומט בפועל (קרי, ההפרש באגורות בין מחיר המחירון לבין המחיר שמתקבל לאחר הפחתת ההנחה) לא ישתנה לרעה מבחינת הלקוח.

12. גמול ושכר טרחה

12.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות דור אלון המפורטות לעיל ומהפיצוי שסוכם כי ישולם לחברי הקבוצה, ובנוסף, מסכימים הצדדים להמליץ לבית המשפט על תשלום גמול לתובעת המייצגת ושכר טרחה לבא כוח הקבוצה כדלקמן:

12.1.1 סך כולל של 362,930 ₪ בתוספת מע”מ לתובעת המייצגת כגמול מיוחד. סך זה ישולם תוך 14 יום מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יהפוך לחלוט.

12.1.2 סך כולל של 3,266,372 ₪ בתוספת מע”מ לב”כ התובעת המייצגת, כשכר טרחתו. 2/3 מסך זה ישולמו לבא הכוח בתוך 14 יום מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט, ואילו את היתרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי הדין, תשולם בתוך 14 ימים מהמועד בו יינתן אישור בית המשפט בדבר השלמת ביצוע הסדר הפשרה.

12.1.3 יובהר כי בנוסף לסכומים אלו, תהיה התובעת המייצגת זכאית לתוספת גמול בשיעור של 2% בתוספת מע”מ, ואילו ב”כ התובעת המייצגת יהיה זכאי לתוספת שכר טרחה של 18% בתוספת מע”מ, מתוך סכום תוספת הפיצוי, כהגדרתה בסעיף 6.8 לעיל.

12.1.4 לנוכח העובדה כי הסדר פשרה זה נחתם טרם הסדר מול רשות המיסים בישראל, בנוגע לתשלום המע”מ הרי שמובהר כי ב”כ התובעת המייצגת והתובעת המייצגת מתחייבים לאשר ולכבד כל סיכום אשר יתקבל בין רשות המיסים בישראל ובין דור אלון לרבות הסדר בדומה לרולינג מיום 6.8.2017 סימוכין 630308 או כל הסדר אחר לרבות הסדר אשר יטיל על חברי הקבוצה ו/או בא כוחה ו/או התובעת המייצגת לבצע פעולות ליישומו. לאחר וככל שיושג סיכום מול רשות המיסים בישראל תוצא חשבונית מס כדין על שם דור אלון ידי ב”כ הקבוצה המייצגת והתובעת המייצגת. יודגש, כי יישום ההסדר הצפוי עם רשות המיסים בישראל יהיה כרוך בהנפקת חשבוניות מס ע”י דור אלון לכל אחד מחברי הקבוצה – כל אחד לפי חלקו ובתשלום המע”מ הכלול בחשבונית זו ע”י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה לדור אלון ובמקרה של סיכום כאמור מאשרים ב”כ הקבוצה והתובעת הייצוגית בשמם ובשם חברי הקבוצה לדור אלון לקזז את סכומי המע”מ מסכום הפיצוי להם יהיו זכאים לפי הסכם פשרה זה. זאת, אלא אם יושג הסדר אחר מול שלטונות מע”מ, אשר ייתר את הצורך בתשלום המע”מ ע”י חברי הקבוצה לדור אלון.

12.2 דור אלון לא תישא בשום סכום נוסף בגין שכר טרחה או גמול לתובעת המייצגת או לבא כוחה למעט במקרה כאמור בסעיף 7.7.1 ו/או כאמור בסעיף 12.1.3.

12.3 במסגרת ההמלצה בעניין הגמול לתובעת המייצגת ושכר הטרחה לבא כוח הקבוצה, נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:

12.3.1 גובה סכום הפיצוי הכולל שתקבל הקבוצה בשים לב לסך סכום ההפרשים המשוקלל שנגבה מלקוחות הספידומט.

12.3.2 הטרחה הרבה שטרח בא כוח הקבוצה בעבור חברי הקבוצה בהגשת התביעה ובקשת האישור, בניהול ההליכים במסגרת בקשת האישור ולאחר מכן ניהול המשא ומתן במסגרת ישיבות גישור ובגיבוש ההסכם.

12.3.3 הסיכון בו נשאה התובעת המייצגת בהגשת התביעה ובקשת האישור והסיכון שהוטל על כתפי בא כוחה המייצג של הקבוצה בניהול ההליכים.

13. יש לציין, כי שיעורי הגמול ושכר הטרחה נמוכים מאלה אשר אושרו בהסדר סונול תצ(מרכז) 53368-02-11 ניצנים עיצוב גנים בע”מ נ’ סונול ישראל בע”מ, פסק דין מיום 19.2.2017. ויתור וסילוק

13.1 הסכם פשרה זה יהווה ויתור וסילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה כמבואר בסעיף 5.1 לעיל) בגין ו/או בקשר לעילות התביעה הייצוגית כהגדרתן בבקשת האישור ובהחלטת האישור.

13.2 מבלי לגרוע מן האמור, בחלוף תקופת הפרישה ובכפוף לכך שהסדר הפשרה לא בוטל כדין ובהתאם להסכם, עד לאותו מועד, על ידי מי מהצדדים, יהווה אישור בית המשפט ופסק הדין מעשה בית דין כלפי התובעת המייצגת וכלפי חברי קבוצת התובעים שלא נתנו הודעת החרגה כדין וכמפורט בהסכם.

14. ביטול ההסכם

14.1 במידה שבית המשפט ימליץ לערוך בו שינויים שאינם מקובלים על מי מהצדדים, יהיה כל אחד מהצדדים זכאי להודיע על התנגדותו לשינויים המוצעים על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וזאת לאחר הודעה בכתב לצד השני בתוך 10 ימים או כל מועד אחר שיוסכם בין הצדדים, ובמקרה כזה לא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

14.2 במקרה בו יממש צד להסכם זה את זכותו להתנגד לשינויים שיוצעו כמבואר לעיל וכן בכל מקרה אחר בו לא יאושר הסכם פשרה זה בכללותו ובשלמותו על ידי בית המשפט, הסכם פשרה זה, על נספחיו וטיוטותיו, יהיה בטל וחסר תוקף משפטי מעיקרו, יהיה אסור להצגה מכל וכל, לרבות (אך לא רק) במסגרת התביעות הייצוגיות ו/או בכל הליך משפטי אחר, והאמור בו לא ישמש את הצדדים לא כראיה ולא בדרך אחרת, בין בהליך משפטי ובין בכל הליך אחר, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים, ולמי מן הצדדים לא תהא כל טענה, תביעה או זכות כלפי משנהו בגין כך.

14.3 למען הסר ספק יצוין, כי בקרות האמור לעיל, הצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים מבלי שלהסכם זה תהיה נפקות ו/או השלכה כלשהי על ניהולם וזאת מהמקום בו הם הופסקו בשלב הגשת הסכם פשרה זה.

15. מסירת הודעות לבית המשפט

15.1 דור אלון תמסור עדכון לבית המשפט הנכבד בדבר ביצוע הסדר הפשרה במועדים הבאים:

15.1.1 השלמת בדיקת הבודק.

15.1.2 השלמת משלוח ההודעות לכלל חברי הקבוצה וביצוע הזיכויים לחברי הקבוצה אשר הינם לקוחות דור אלון במועד אישור הסדר הפשרה (לדיווח זה יצורף תצהיר בו יפורטו הנתונים בדבר משלוח ההודעות וביצוע ההחזר).

15.1.3 תום תקופת ההתארגנות ותחילת תקופת ההתחייבות.

15.1.4 השלמת ביצוע סבב הפיצוי לחברי הקבוצה שאינם לקוחות ספידומט במועד האישור (לדיווח זה יצורף מספר הזכאים לפיצוי שלא קיבלו אותו ומספר הזכאים לפיצוי שלא יצרו קשר עם דור אלון, ופילוח של שתי קבוצות הזכאים הללו בחלוקה מספרית לפי סכומי החזר ברזולוציה של 1,000 ש”ח. כן תפורט עמדת הצדדים בדבר הפעולות אותן יש לנקוט ביחס ליתרת הפיצוי שטרם חולקה);

15.1.5 דיווח בדבר השלמת ביצוע הסדר הפשרה, לדיווח זה יצורף תצהיר של רו”ח ו/או מנהל כספים מטעם דור אלון אשר יאשר כי ההסדר הפשרה בוצע במלואו, ואישור בא כוח הקבוצה כי למיטב בדיקתו הסדר הפשרה בוצע באופן מלא.

16. שונות

16.1 עם חתימתו של הסכם זה בטלים ומבוטלים כל הסכם, טיוטת הסכם, זיכרון דברים, הצהרה, הבטחות והתחייבויות, שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם חתימתו של הסכם זה אם וככל שנערכו (וזאת, בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל פה). כל טיוטות ההסכם והתכתובות שהוחלפו בין הצדדים בקשר להסכם זה אינן מחייבות, לא ישמשו לפרשנות, לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות ואף לא יהיה קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.

16.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם לא יהפוך פסק הדין המאשר הסכם זה לחלוט, יפקעו התנאים וההסכמות הקבועים בהסכם זה, וההליכים יימשכו בפני בית המשפט.

16.3 כל ויתור של דור אלון, של התובעת המייצגת או של בא כוח הקבוצה על זכות המוקנית למי מהם על פי הסכם זה, לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב. נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, או לא השתמש בזכות כאמור במועד – לא ייחשב הדבר כוויתור מצדו על הזכות האמורה.

16.4 כל הודעה שתשלח למי מהצדדים לכתובתו דלעיל, תחשב כמתקבלת על ידו בתום 72 שעות מעת משלוחה בדואר רשום ו/או בתום 48 שעות מעת המצאה באמצעות שליח ו/או מעת שידורה באמצעות פקסימיליה.

16.5 לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, אלא אם כן נעשו במסמך בכתב המיועד למטרה זו, אשר נחתם על ידי כל הצדדים.

16.6 מבלי לגרוע מהאמור, הסכם פשרה זה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה בי-דין בכל העילות והסעדים הנובעים מהבקשה לאישור, כלפי התובעת המייצגת וכלפי כל חברי קבוצת התובעים.

16.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין נספחיו יגברו הוראות ההסכם.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______________________   ________________________________
ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ   דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ

 

_______________________   _____________________________
אסף שילה, ב”כ התובעת   עו”ד אורי ששון, ב”כ הנתבעת

 

____________________________
כב’ המשנה לנשיא בית המשפט העליון,
(בדימוס) תיאודור אור, המגשר

 

חזרה לעמוד הראשי