נספח 6 – נוסח הפנייה מטעם הלקוחות

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 6-
טופס הפנייה של חברי הקבוצה השנייה

 

לכבוד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון”)
בכתובת דוא”ל customerservice@doralon.co.il,

אני ________ (שם ושם משפחה/ שם תאגיד, מספר ת”ז /ח”פ/ עוסק רשום __________ (יש לצרף העתק ת”ז/תעודת התאגדות/ עוסק רשום להצהרה זו) שכתובתי העדכנית ____ ומספר הטלפון שלי הוא _______, מודיע/ה על בחירתי באופן קבלת הפיצוי המגיע אשר הינו לפי הודעתכם _____, בהתאם להסכם פשרה (להלן: “סכום הפיצוי”), כדלקמן (אנא סמן/י בעיגול את בחירתך):

1.

ברצוני לחזור ולהיות לקוח ספידומט, ולחתום על הסכם ספידומט בתנאים שיסוכמו ביני לבין דור אלון, ולקבל זיכוי בחשבון הספידומט בגובה סכום הפיצוי (להלן: “הזיכוי”). החל ממועד תחילת ההתקשרות בהסכם ספידומט כאמור, אהיה רשאי/ת בכל עת, למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידי, ככל ולא נוצלה, ובמקרה כאמור ספידומט תזכה את חשבון הבנק שלי באמצעותו אשלם במסגרת הסכם הספידומט.

2.

קבל כרטיס תדלוק “ספיד קאש” של דור אלון (להלן: “כרטיסי תדלוק”) שהם אמצעי תשלום המאפשרים לרכוש סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי בתחנות התדלוק של דור אלון. בכרטיס התדלוק יוזן בגובה יתרת מלוא הזיכוי (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪). ידוע לי כי תוקפם הוא ל- 18 חודשים והשימוש בהם כפוף לתקנון דור אלון המפורט בכתובת _____.
אני מבקש לקבל את כרטיס התדלוק באמצעות אחת מהחלופות הבאות (אנא סמן/י בעיגול את בחירתך):

א. באמצעות דואר רשום אשר ישלח לכתובתי העדכנית המצוינת לעיל.

ב.באמצעות איסוף עצמי של כרטיס התדלוק ממשרדי דור אלון (בניין צרפת, קיבוץ יקום), לאחר תיאום מראש ובהצגת ייפוי כוח מטעם מורשה חתימה וזאת בתוך 3 חודשים מהודעתי זו.

ג. באמצעות איסוף על ידי שליח של כרטיס התדלוק ממשרדי דור אלון (בניין צרפת, קיבוץ יקום), לאחר תיאום מראש ובהצגת ייפוי כוח מטעם מורשה חתימה וזאת בתוך 3 חודשים מהודעתי זו.

4.

לקבל את סכום הפיצוי בהחזר כספי במזומן בסך של 90% מסך הפיצוי המגיע לי, וזאת באמצעות משלוח (המחאה (צ’ק) בדואר רשום לכתובתי המצוינת לעיל.

 

חזרה לעמוד הראשי