נספח 7 תצהיר בכ דור אלון

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

תצהיר

 

אני הח”מ, עורך דין, אורי ששון, נושא ת.ז.031935224, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1.

אני ב”כ דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון”), בת”צ 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ, במסגרתה נחתם בין הצדדים הסכם פשרה המוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי מחוז מרכז (להלן: “הסכם הפשרה”).

2.

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוראת סעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 ולהוראת סעיף 12(ב)(2) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש”ע-2010.

3.

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי כב”כ דור אלון.

4.

למיטב ידיעתי, הסכם הפשרה המצורף לבקשה לאישור הסדר הפשרה מגלם את מלוא ההבנות שהושגו בין הצדדים, ומלבד ההמלצות הכלולות בו בדבר תשלום גמול לתובעת המייצגת ושכר טרחה לבא כוחה, התובעת המייצגת ובא כוחה לא קיבלו כל טובת הנאה מדור אלון ולא הובטח להם כי יקבלו טובת הנאה כלשהי מדור אלון.

5.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

 

___________________
אורי ששון, עו”ד

 

תצהיר

הנני, עו”ד _________, מ.ר ______ מאשרת בזאת כי ביום ____________הופיע בפני עו”ד, אורי ששון, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו וחתם עליו בפני.

___________________
חתימה

 

חזרה לעמוד הראשי