נספח 7 תצהיר נציג דור אלון

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

תצהיר

 

אני הח”מ,_________ נושא ת.ז. _______ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1.

אני משמש כ___________, חברת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון”) ועושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה לאישור הסכם פשרה המוגשת במסגרת ת”צ 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (במסגרתה נחתם בין הצדדים הסכם פשרה המוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי מחוז מרכז (להלן ובהתאמה: “התובעת המייצגת” ו- “הסכם הפשרה”).

2.

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוראת סעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 ולהוראת סעיף 12(ב)(2) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש”ע-2010.

3.

למיטב ידיעתי, כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים מפורטות בהסכם הפשרה ובנספחיו אשר הוצגו לבית בפני בית המשפט הנכבד במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה שתצהירי זה תומך בה.

4.

למיטב ידיעתי, הסכם הפשרה המצורף לבקשה לאישור הסדר הפשרה מגלם את מלוא ההבנות שהושגו בין הצדדים, ומלבד ההמלצות הכלולות בו בדבר תשלום גמול לתובעת המייצגת ושכר טרחה לבא כוחה, התובעת המייצגת ובא כוחה לא קיבלו כל טובת הנאה מדור אלון ולא הובטח להם כי יקבלו טובת הנאה כלשהי מדור אלון.

5.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

 

___________________

 

אישור

הנני, עו”ד _________, מ.ר מאשר בזאת כי ביום הופיע בפני מר____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו וחתם עליו בפני.

___________________

_____________,עו”ד

 

 

חזרה לעמוד הראשי