נספח 8

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 8-
דוגמה לאופן חישוב המחירון המומלץ בהתאם למנגנון העדכון החדש
לפי סעיף 11.3 להסכם הפשרה

 

להלן תפורט דוגמה לאופן עדכון המחירון המומלץ לחודש מארס, תחת הנחות הבסיס (תיאורטיות) שיפורטו להלן.
כל הנתונים מתייחסים לליטר סולר אחד.

הנחות הבסיס

א. ממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בימים 1 עד 25 בינואר: 1.8 ₪;

ב. ממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בימים 1 עד 25 בפברואר: 2 ₪;

ג. מחיר הסולר, הבלו והמע”מ (כהגדרתם בהסכם הפשרה) הם כדלקמן:

יום 1.2 1.3
מחיר הסולר לפי נתוני מנהל הדלק 0.99 ₪ 1.03 ₪
בלו 2.9 ₪ 3 ₪
מע”מ 17% 16%

 

מחיר המחירון ליום 1.3

מחיר המחירון ביום 1.2 (ללא מע”מ) 10 ₪
השינוי בבלו 0.1 ₪
השינוי במחיר הסולר 0.04 ₪
השינוי בממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן 0.2 ₪
סה”כ ללא מע”מ 10.34 ₪
מע”מ 16%
סה”כ כולל מע”מ 11.99 ₪

 

חזרה לעמוד הראשי