פסק דינו של בית המשפט המחוזי

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

 

ת”צ 32204-08-12 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (לשעבר סניוריטה בע”מ) נ’ דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ

לפני כבוד השופט עופר גרוסקופף

התובעת

1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ
(לשעבר סניוריטה)
ע”י בא הכוח המייצג עו”ד אסף שילה

נגד

הנתבעת

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ
ע”י בא הכוח המייצג עו”ד אורי ששון

 

חקיקה שאוזכרה:
חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006: סע’ 18(ג), 19(א), 25(א)(4), 27(א), 1 לתוספת השנייה
חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981
תקנות תובענות ייצוגיות, תש”ע-2010: סע’ 12(ד)
חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ”ה-1995

 

פסק דין

(אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית)

 

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת, בין התובעת, ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (לשעבר סניוריטה בע”מ) (להלן: “התובעת“), לבין הנתבעת, דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (להלן: “דור אלון” או “הנתבעת“). עניינה של התובענה בטענה כי דור אלון גבתה מלקוחות הקשורים עמה בהסכם תדלוק באמצעות התקן ממוחשב (הנקרא “ספידומט”) מחירים שלא כדין עבור סולר, הגבוהים מאלה שגבתה מלקוחות מזדמנים בתחנות התדלוק שלה.

תובענה זו היא אחת ממספר תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הדלק השונות הפועלות בישראל בקשר להסדרי תדלוק דומים (התובענות האחרות הוגשו נגד החברות “סונול”, “דלק”, “פז” ו- “טן”). הסדר הפשרה שגובש בתיק זה, כמו גם הסדרי הפשרה שגובשו עם יתר חברות הדלק, פוסע בעקבות הסדר הפשרה שסוכם ואושר בתובענות ביחס לחברת “סונול”. לאור זאת, ומהטעמים שיפורטו להלן, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הבקשה, ולתת להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.

א. רקע – טענות הצדדים והשתשלשלות ההליכים
1.

ביום 30.8.2012 הגישה התובעת, באמצעות בא הכוח המייצג, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד הנתבעת (להלן: “בקשת האישור”), לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006: “תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו“.

2.

עניינה של התובענה, בתמצית, בטענה כי דור אלון גבתה מלקוחות הקשורים עמה בהסכם תדלוק באמצעות התקן ממוחשב (הנקרא “ספידומט”) מחירים שלא כדין עבור סולר, הגבוהים מאלה שגבתה מלקוחות מזדמנים בתחנות התדלוק שלה. כן הועלו טענות נגד האופן שבו עודכן המחירון שממנו נגזרה ההנחה שהוענקה ללקוחות ההסדר.

3.

יצוין כי בקשת האישור הוגשה במקור לבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, והועברה ביום 31.12.2012 לבית משפט זה, לאור העובדה שתובענות דומות בעניינן של חברות דלק אחרות כבר הוגשו לבית משפט זה (לפירוט מספרי ההליכים ראו בפסקאות 7-6 להלן).

4.

ביום 4.2.2013 הגישה דור אלון את תגובתה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה את טענות התובעת, וטענה בין היתר כדלהלן: מדובר בניסיון של התובעת לשנות בדיעבד את תנאי ההסכם בין הצדדים ולהכתיב הסכם חדש באופן חד צדדי; קיים שוני מהותי בסוג, אופי והיקף השירותים המוענקים ללקוח ספידומט לעומת לקוח מזדמן, ועל כן ההשוואה בין שני המוצרים הללו היא שגויה. בהקשר זה ציינה כי מחירי הסולר ללקוח מזדמן בתחנות התדלוק משתנים מעת לעת ומתחנה לתחנה, בהתאם לסוג תחנת הדלק (תחנות בהפעלת הנתבעת, תחנות בהפעלת הנתבעת וגורמים נוספים ותחנות בבעלות פרטית של מפעילים עצמאיים), מיקומה, העלויות הכרוכות בהפעלתה, התחרות המקומית והאזורית וכיוצ”ב. לעומת זאת, הסדר הספידומט הוא בפריסה כלל ארצית המושתת על עיקרון של אחידות במחיר בכל התחנות. עוד התייחסה דור אלון לכך שבמסגרת הסדר ספידומט היא מספקת ללקוחותיה חבילת שירותים כוללת, ייחודית ובעלת ערך כלכלי (כמו גם מטילה עלויות משמעותית על דור אלון), המותאמת לצרכיו הייחודים של הלקוח, בעוד חבילה כזו אינה מוענקת ללקוחות מזדמנים; שוק הסדרי התדלוק לציי רכב בישראל, והסדר ספידומט כחלק משוק זה, הינו שוק תחרותי ודינמי המתאפיין בתחרות אגרסיבית בין חברות הדלק, כאשר לקוחות יכולים להתקשר עם מספר חברות דלק במקביל, לעבור מהסדר תדלוק של חברת דלק אחת לאחרת או לבצע תדלוקים ללא הסדרי תדלוק כלל בתחנות של כל אחת מחברות הדלק. זאת ועוד, לקוחות הסדרי התדלוק הם גופים מסחריים, וככאלה בעלי המידע הנדרש כדי לבצע בחירה מושכלת של חבילת השירותים המיטיבה עמם; מכל מקום, החל מראשית שנת 2010 מחיר המחירון מופיע הן על גבי המשאבה טרם התדלוק הן על פתקית הקבלה המונפקת בסיום התדלוק והן בדו”חות החודשים שנשלחים לחברי הקבוצה. על כן חזקה על התובעת ויתר חברי הקבוצה כי ידעו על המחיר הנדרש ובחרו בכל זאת להמשיך לתדלק בתחנות הנתבעת באמצעות הסדר ספידומט, אף שלא היו מחוייבים לעשות כן, אלא יכלו לבחור לשלם כלקוחות מזדמנים בתחנות דור אלון או לתדלק בתחנות השייכות לחברות דלק אחרות; ההסכם בין הצדדים אינו כולל כל הוראה המורה כי הנחת הסדר ספידומט תהיה גבוהה יותר מההנחה הניתנת ללקוח מזדמן, ואף לא הוסכם כי התובעת תשלם פחות מלקוח מזדמן.

5.

ביום 12.3.2013 הוגשה תשובת התובעת לתגובתה של דור אלון. ביום 27.10.2014, לאחר קיומן של חקירות, אישרתי את ניהול התובענה כייצוגית. בעקבות זאת, הוגשו כתבי תביעה והגנה מתוקנים (הליך גישור, בפני כבוד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (בדימוס) אורי גורן, שהתקיים לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן, לא צלח). לאחר השלמת הגשת כתבי הטענות וקיום הליכים מקדמיים, פנו הצדדים בשנית להליך גישור, הפעם לפני כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) תיאודור אור.

6.

בין לבין, ביום 19.2.2017, ניתן על ידי פסק דין המאשר את הסדר הפשרה בתובענות הייצוגיות נגד חברת “סונול”, שעניינן באותן סוגיות עקרוניות המתעוררות בהליך שלפניי (ת”צ 53368-02-11; ת”צ 38620-11-11. להלן: “עניין סונול” או “הסדר סונול“); ביום 26.12.2017 ניתן על ידי פסק דין המאשר הסדר פשרה בתובענה הייצוגית אשר הוגשה באותו עניין נגד חברת “פז”, ואשר מבוסס על הסדר סונול (ת”צ 15731-10-11. להלן: “עניין פז“); ביום 29.3.2018 ניתן על ידי פסק דין המאשר הסדר פשרה בתובענה הייצוגית אשר הוגשה באותו עניין נגד חברת “טן”, ואשר גם הוא מבוסס על הסדר סונול (ת”צ 23459-07-16. להלן: “עניין טן“).

7.

ביום 14.1.2018 הגישו הצדדים לבית משפט זה בקשה לאישור הסדר פשרה שנכרת ביניהם (להלן: “הבקשה” ו-“הסדר הפשרה“, בהתאמה), המבוסס גם הוא על מתווה הפשרה שגובש בעניין סונול. מדובר, אפוא, בהסדר הפשרה הרביעי הצועד באותו מתווה. יצוין כי באותו היום בו הוגשה הבקשה בה עסקינן הוגש גם הסדר פשרה דומה בתובענה הייצוגית אשר הוגשה נגד חברת “דלק” (ת”צ 20119-08-11; ת”צ 4649-09-11).

8.

ביום 18.1.2018 הוריתי לפעול לגבי הבקשה בהתאם להוראת סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש”ע-2010. דהיינו, על פרסום הסדר הפשרה והבקשה לאישורו להתייחסויות הציבור ועל העברתו לעיון היועץ המשפטי לממשלה ולממונה על הגנת הצרכן.

9.

חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה, ואיש מהם לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 22.3.2018 בעניין אישור הסדר הפשרה (להלן: “דיון האישור“). בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, עו”ד דוד גוטמן (להלן: “ב”כ היועמ”ש“), הודיע ביום 13.3.2018 כי הוא אינו מתנגד להסדר הפשרה (וזאת מבלי להביע עמדה לגופה של הבקשה). יחד עם זאת, הבהיר כי: “ככל שיוחלט בעתיד להטיל פיקוח על מחירי סולר, יחול הפיקוח גם על המחירים שהוסכם עליהם בהסכם הפשרה, ואי ההתנגדות להסדר הפשרה המוצע לא תכבול בשום צורה את שיקול הדעת של הרשויות, לא תפטור את ה[נתבעת] מפיקוח, ולא תהווה הבטחת מחיר לתובעים“. למיטב הבנתי, אין חולק על האמור בהבהרה זו.

ב. עיקרי הסדר הפשרה
10.

להלן עיקרי הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים שלפניי. מובהר כי האמור לעיל הוא תיאור לא ממצה של הסדר הפשרה, וכי בכל מקרה של סתירה בין התיאור שיובא להלן לבין נוסח הסדר הפשרה, יגבר נוסח הסדר הפשרה (אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת). כאמור לעיל, הסדר הפשרה מבוסס על הסדר סונול, בכפוף לשינויים והתאמות, כמפורט להלן ובהסדר עצמו. .

11.

גדרת הקבוצה – חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה (סעיף 2.7 להסדר) כך: “לקוחות הסדר ספידומט, כהגדרתו להלן, אשר רכשו סולר בתקופת העבר, כהגדרתה להלן, מכוח הסדר ספידומט, ושילמו בעבורו מחיר גבוה מהמחיר ששילם לקוח מזדמן במועד התדלוק, למעט לקוחות הסדר ספידומט שהוחרגו מן הקבוצה כמפורט בסעיף 5 להלן”. “הסכם ספידומט” הוגדר באופן הבא: “הסדר עם לקוחות ספידומט של דור אלון באמצעות ‘ספידומט’ (התקן תדלוק אוטומטי ממוחשב המותקן ברכבם של הלקוחות ו/או כרטיסי תדלוק מגנטי). למען הסר ספק, כל האמור בהסכם זה מתייחס אך ורק לרכישת סולר במסגרת הסדר ספידומט בו המחיר נקבע כהנחה מהמחירון המומלץ של דור אלון” (סעיף 2.10 להסדר). “תקופת העבר” מוגדרת כך: “התקופה שבין יום 1.1.2010 לבין יום 30.6.2017” (סעיף 2.14 להסדר).

12.

עילות התביעה – מונח זה הוגדר בסעיף 2.6 של הסדר הפשרה כ”עילות התביעה כפי שאלה אושרו בהחלטת האישור וכל עילה אחרת אשר עולה מהתשתית העובדתית המפורטת בבקשת האישור ובכתב התובענה הייצוגית“. עילות התביעה בגינן אושר ניהול התובענה הייצוגית, ואשר ביחס אליהן ניתן פסק דין זה, כוללות: “חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), וזאת בגין כל אחת משלוש החלופות הבאות: (1) דרך קביעת המחיר המומלץ לסולר על ידי חברת דור-אלון; (2) הימנעות חברת דור-אלון מלפעול על מנת להבטיח שתנאי הסדר ספידומט יוותרו כדאיים מבחינה כלכלית עבור הלקוח; (3) הימנעות חברת דור-אלון מליידע את לקוחות הסדר ספידומט, באופן ברור ומפורש, בכך שהמחיר שהם משלמים במסגרת הסדר ספידומט הפך להיות לבלתי כדאי מבחינה כלכלית.

13.

התחייבויות דור אלון – התחייבויות דור אלון נחלקות להתחייבות לפיצוי בגין התנהלותה עד למועד אישור הסדר הפשרה (להלן: “התחייבויות דור אלון לפיצוי ביחס לעבר“) ולהתחייבויות ביחס להתנהלותה מעתה ואילך (להלן: “התחייבויות דור אלון ביחס לעתיד“).

א. התחייבויות דור אלון לפיצוי ביחס לעבר

מנגנון חישוב הפיצוי שישולם לחברי הקבוצה
14.

בבמסגרת הסדר הפשרה התחייבה דור אלון לפצות את חברי הקבוצה בהתאם למנגנון המפורט להלן:

ביחס לכל חבר קבוצה יאותרו החודשים בהם שילם כלקוח במסגרת הסכם ספידומט סכומים העולים על הסכומים שהיה משלם אילו היה רוכש את אותה כמות סולר במחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן (אשר הוגדר בסעיף 6.2.2 להסדר – “המחיר הממוצע (כולל מע”מ) בתחנות הדלק המופעלות על ידי דור אלון ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי לליטר סולר, לכל חודש בתקופת העבר” (להלן: “המחיר הממוצע ללקוח מזדמן”)). מובהר כי מנגנון הפיצוי בהסדר הפשרה אינו מתחשב בחודשים בהם שילם חבר הקבוצה מחיר הנמוך מהמחיר הממוצע ללקוח מזדמן.

ביחס לכל אחד מהחודשים הללו יחושב הסכום שהיה משלם אותו חבר קבוצה לו היה מתדלק במחיר הממוצע ללקוח מזדמן (הוא “התשלום החודשי התאורטי ללקוח” לפי הגדרות הסדר הפשרה (סעיף 6.2.3 להסדר)) והסכום ששילם אותו לקוח ספידומט מעל למחיר הממוצע ללקוח מזדמן (הוא “הפרש חודשי חיובי” על פי הגדרות הסדר הפשרה (סעיף 6.2.6 להסדר)). במילים אחרות, הפרש חודשי חיובי הוא הסכום ששילם לקוח ספידומט בחודש נתון מעבר לסכום שהיה משלם בעבור אותה כמות סולר שרכש באותו חודש לו היה מחויב במחיר הממוצע ללקוח מזדמן ביחס לחודש האמור.

כל חבר קבוצה יהיה זכאי לפיצוי שיחושב על פי הגבוה מבין שני התחשיבים הבאים:

תחשיב I – סכומי ההפרש החודשי החיובי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לכל הפרש מהחודש הרלוונטי ועד למועד אישור הסדר הפשרה, ייסכמו, וכך יתקבל נתון המכונה בהסדר הפשרה “סך ההפרשים החיוביים ללקוח” (סעיף 6.2.8 להסדר), המייצג את הסכום העודף ששילם הלקוח בפועל בעבור סולר בהשוואה ללקוח מזדמן בצירוף הפרשי ריבית והצמדה. כן יחושב לכל לקוח נתון המכונה “סך התשלומים התיאורטיים ללקוח” (סעיף 6.2.9 להסדר), המייצג את הסכום הכולל שהיה משלם באותם חודשים כלקוח מזדמן (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לכל תשלום חודשי תאורטי ללקוח מהחודש הרלוונטי ועד למועד האישור).

על בסיס שני הנתונים הללו יחושב היחס באחוזים בין סך ההפרשים החיוביים ללקוח לבין סך התשלומים התיאורטיים ללקוח (המכונה “שיעור ההפרש“). כך, למשל, אם סך ההפרשים החיובי ללקוח הוא 10,000 ש”ח וסך התשלומים התאורטיים לאותו לקוח הוא 50,000 ש”ח, הרי ששיעור ההפרש הוא 20%. הזכות לפיצוי תהיה במדרגות הבאות:

עד 3% חריגה – החזר בשיעור של 10% מסך ההפרשים באותה מדרגה.

בין 3% ל- 5% חריגה – החזר בשיעור של 20% מסך ההפרשים באותה מדרגה.

בין 5% ל- 10% חריגה – החזר בשיעור של 30% מסך ההפרשים באותה מדרגה.

מעל 10% חריגה – החזר בשיעור של 75% מסך ההפרשים באותה מדרגה.

כך, למשל, בדוגמא לעיל יחושב הפיצוי לפי חלופה זו באופן הבא:

א. חריגה בין 50,000 ש”ח לבין 51,500 ש”ח (עד 3%) – 10% מהחריגה, דהיינו 150 ש”ח.

ב. חריגה בין 51,500 ש”ח לבין 52,500 ש”ח (בין 3% ל- 5%) – 20% מהחריגה, דהיינו 200 ש”ח.

ג. חריגה בין 52,500 ש”ח לבין 55,000 ש”ח (בין 5% ל- 10%) – 30% מהחריגה, דהיינו 750 ש”ח.

ד. חריגה בין 55,000 ש”ח לבין 60,000 ש”ח (בין 10% ל- 20%) – 75% מהחריגה, דהיינו 3,750 ש”ח.

בסך הכל יהיה הלקוח בדוגמא זו זכאי אפוא להחזר של 4,850 ש”ח (קרי 48.5% מסך ההפרשים החיובי ללקוח בהם חויב).

תחשיב II – ביחס לכל חודש בו ההפרש החודשי ללקוח הוא חיובי (קרי חודש בו שילם הלקוח יותר מהמחיר הממוצע החודשי ללקוח מזדמן) יחושב היחס שבין ההפרש החודשי החיובי לתשלום החודשי התאורטי לאותו לקוח (“שיעור ההפרש האלטרנטיבי“, כהגדרתו בסעיף 6.6.1 להסדר).

כך, למשל, אם נניח שהלקוח בדוגמא לעיל חויב במשך 4 חודשים בסכום הפרש חיובי של 250 ש”ח לחודש, ב-4 החודשים הבאים חויב בסכום הפרש חיובי של 1,000 ש”ח לחודש וב-2 החודשים האחרונים בסכום הפרש חיובי של 2,500 ש”ח לחודש, כאשר התשלום החודשי התאורטי שלו בכל אחד מהחודשים הללו היה 5,000 ש”ח, הרי ששיעור ההפרש האלטרנטיבי הוא 5% לכל אחד מארבעת החודשים הראשונים, 20% לכל אחד מהחודשים הבאים ו-50% לכל אחד משני החודשים המאוחרים.

זכות חבר הקבוצה לפיצוי על פי תחשיב זה תהיה ל-75% מחלקו שמעל ל-10% מהתשלום החודשי התאורטי.

על כן, בדוגמה לעיל, בגין ארבעת החודשים הראשונים לא יזכה חבר הקבוצה לכל פיצוי (שיעור ההפרש האלטרנטיבי נמוך מ-10%), בגין ארבעת החודשים הבאים יזכה לפיצוי של 75% בגין 10% מהתשלום החודשי התאורטי (דהיינו 375 ש”ח לחודש) ואילו בגין שני החודשים האחרונים יהיה זכאי לפיצוי של 75% בגין 40% מהתשלום החודשי התאורטי (דהיינו 1,500 ש”ח לחודש). סך הפיצוי לפי תחשיב זה יהיה אפוא 4,500 ש”ח (45% מסך ההפרשים החיובי בהם חויב).

15.

הערות לעניין מנגנון חישוב הפיצוי:

א. התשלום לכל חבר קבוצה יעשה על פי התחשיב המטיב עמו. לפיכך, בדוגמא שניתנה לעיל יועדף תחשיב I (המזכה את הלקוח ב-4,850 ש”ח, בהשוואה ל-4,500 ש”ח לפי תחשיב II).

ב. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה דור אלון כי הפיצוי הכולל שתשלם בגין התקופה שעד ליום 30.6.2017 יעמוד על סך של 18,146,514 ש”ח (כולל מע”מ, ריבית והצמדה). הוא הסכום המתקבל לפי תחשיביה כאשר כל לקוח מפוצה על פי שיטת התחשיב המטיבה עמו. בהסדר הפשרה נקבע מנגנון שתכליתו להבטיח כי הפיצוי שישולם לחברי הקבוצה לא יהיה נמוך מערך זה (ראו סעיף 6.7 להסדר הפשרה).

ג. סוכם כי לאחר מועד האישור ייערך חישוב של סך הפיצוי ללקוח לתקופה שהחל מיום 1.7.2017 ועד למועד האישור, וסכומי הפיצוי שיתקבלו יתווספו לפיצוי הכולל (סעיף 6.8 להסדר).

ד. מנגנון הפיצוי כולל גם השבה של רכיב המע”מ, וכן תוספת של הפרשי הצמדה וריבית בכל אחת מהחלופות, כאשר הללו יחושבו עד למועד אישור הסדר הפשרה (וזאת מתוך הנחה שתקופת הביצוע תהיה קצרה).

מצגי דור אלון ובדיקתם

16.

הסדר הפשרה מבוסס על מצגים שניתנו על ידי דור אלון (להלן: “המצגים“), כמפורט להלן:

א. הסכום המצטבר של סך ההפרשים החודשיים החיוביים (כהגדרתו בסעיף 6.2.6 להסדר),

לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 לבין חודש יוני 2017, עמד על סך של כ- 60.9 מיליון ש”ח (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ) (להלן: “סכום ההפרשים החיוביים הכולל“).

ב. סכום ההפרשים המשוקללים ללקוח (“סכום ההפרשים החודשיים החיוביים ללקוח

בקיזוז סכום ההפרשים החודשיים השליליים ללקוח. ככל שהסכום האמור נמוך מאפס, הועמד סכום ההפרשים המשוקלל לאותו לקוח לצורך החישוב על אפס” – סעיף 7.3 להסדר), במצטבר לכל חברי הקבוצה, לתקופה שבין חודש ינואר 2010 לבין חודש יוני 2017, עמד על סך של כ-55.6 מיליון ש”ח (ללא הפרשי הצמדה וריבית, כולל מע”מ).

ג. סכום הפיצוי הכולל (בהתאם לסעיף 6 להסדר) מביא כאמור לפיצוי כולל בסך של כ-18.1 מיליון ש”ח

17.

במסגרת ההסדר הסכימו הצדדים כי בית המשפט ימנה את רו”ח אהוד רצאבי כמומחה לבדיקת מצגיה של דור אלון. יצוין, כי רו”ח רצאבי מונה כמומחה לבדיקת המצגים גם במסגרת הסדרי הפשרה האחרים שאושרו עד כה (דהיינו ההסדרים בעניין סונול, פז וטן).

18.

הצדדים הסכימו כי המומחה יקבל מדור אלון גישה חופשית לכל הנתונים שימצא לנכון (בכפוף לחתימה על כתב התחייבות לסודיות), ויעביר ממצאיו לבאי כוח הצדדים תוך 30 יום, כאשר שכרו ישולם על ידי דור אלון. עוד הוסכם כי ככל שתתגלה בבדיקת המומחה חריגה במצגי דור אלון, יהיה המצב כך:

א. במקרה של חריגה שאינה עולה על 5% כלפי מעלה או מטה – לא יחול כל שינוי בהסדר, והפיצוי הכולל שישולם לחברי הקבוצה הזכאים יעמוד על הפיצוי הכולל המוסכם.

ב. במקרה של חריגה של מעל 5% כלפי מעלה (כלומר, מצב שבו יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק גבוהים מהסכומים האמורים שפורטו לעיל, בשיעור העולה על 5%) – דור אלון תהיה זכאית לפעול באחת מן
הדרכים הבאות: (1) להתאים את סכום הפיצוי הכולל שישולם לקבוצה בהתאם (קרי, בשיעור החריגה), וכן להתאים את ההמלצה בעניין גמול לתובעת ושכר טרחת בא כוח הקבוצה; (2) לבטל את ההסכם (תוך יידוע בא כוח הקבוצה תוך 14 ימי עסקים מהעברת ממצאי הבדיקה).

ג. במקרה של חריגה של מעל 5% כלפי מטה (כלומר, מצב שבו יתברר כי הסכומים על פי ממצאי הבודק נמוכים מהסכומים האמורים שפורטו לעיל, בשיעור העולה על 5%) – דור אלון תהיה זכאית לפעול באחת מן הדרכים הבאות: (1) לשלם את סכום הפיצוי הכולל המוסכם; (2) לבטל את ההסכם (תוך יידוע בא כוח הקבוצה תוך 14 ימי עסקים מהעברת ממצאי הבדיקה).

19.

יצויין כי במהלך הדיון שהתקיים ביום 22.3.2018, בו נבחן הסדר הפשרה, ביקש בא כוח הנתבעת כי בית המשפט ישקול לוותר בנסיבות העניין על בדיקת המומחה, ויאשר את ההסדר ללא בדיקה זו, ולמצער כי יורה לרו”ח ראצבי על בדיקת המתודולוגיה בלבד. בא כוח המייצג ביקש כי גם אם תהיה בדיקה של המתודולוגיה בלבד, תבחן גם נכונות הצהרות דור אלון ביחס לתקופה שלפני שנת 2010. לאחר ששקלתי את בקשת דור אלון, הגעתי למסקנה כי לא ניתן להיענות לה. הטעם לכך הוא שהנתונים המספריים שהציגה דור אלון, ואשר שימשו בסיס להסדר הפשרה, לא נבדקו על ידי גורם חיצוני כלשהו, ובמצב דברים זה יש מקום, ולו למען ניקיון הדעת, כי תתבצע בדיקה של נתוני הנתבעת על ידי גורם מקצועי שיאמת אותם.

20.

לפיכך, ובהתאם להסכמת הצדדים בהסדר הפשרה, הריני מורה על מינוי רו”ח אהוד רצאבי כמומחה לצורך בדיקת מצגי הנתבעת אשר שימשו בסיס להסדר הפשרה שלפניי, וזאת כמפורט בסעיף 7 להסדר הפשרה. רו”ח רצאבי יתחיל בביצוע עבודתו עם פרסום החלטה זו, ויגיש את דו”ח בדיקתו בתוך חודשיים, דהיינו עד ליום 17.6.2018.

מנגנון תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה

21.

סעיף 8 בהסדר הפשרה מבחין לעניין ביצוע הפיצוי בין שני סוגים של חברי קבוצה:

חברי קבוצה שעודם לקוחות דור אלון במועד אישור הסדר הפשרה (להלן: “חברי הקבוצה הראשונה“) – חברי קבוצה אלו יקבלו את הפיצוי המגיע להם באופן אוטומטי, באמצעות זיכוי חשבון הלקוח שלהם. הזנת הזיכוי תבוצע בתוך 60 יום ממועד מתן פסק דין זה (כאשר הזיכוי בפועל יתבצע בהתאם למועד חיוב הלקוח בפועל על פי תנאי האשראי שלו).

חברי קבוצה אלה רשאים בכל עת למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה, במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי. לשם מימוש זכאות זו, על חבר קבוצה ליתן הוראה בכתב במייל customerservice@doralon.co.il, ודור אלון תזכה את חשבון הבנק שלו באמצעותו הוא משלם לה.

לחילופין, רשאי כל חבר קבוצה למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה באמצעות כרטיסי תדלוק “ספיד קאש” של דור אלון (תוך עיגול סכום הזיכוי לרמה של עשרות ש”ח), המאפשרים לרכוש סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי. אפשרות זו תעמוד לחברי הקבוצה הראשונה בתוך 180 יום ממועד משלוח ההודעה כמפורט להלן. לשם מימוש הזכאות, על חבר הקבוצה ליתן הוראה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il, ולבחור באחת מהדרכים הבאות בתוך 3 חודשים על מנת לקבל את כרטיסי התדלוק: (1) משלוח בדואר רשום; (2) איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון; (3) איסוף באמצעות שליח מטעם הלקוח.

חברי קבוצה שאינם לקוחות דור אלון במועד האישור (להלן: “חברי הקבוצה השנייה“) – בתוך 180 יום ממועד משלוח ההודעה כמפורט להלן, על חבר הקבוצה השנייה ליתן הודעה בכתב לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il, בהתאם לנוסח קבוע (נספח 6 להסדר הפשרה), ולבחור באחת מהדרכים הבאות על מנת לממש את זכאותו לפיצוי:

א. באמצעות זיכוי חשבונו אצל דור אלון בגובה סך הפיצוי ללקוח (להלן: “הזיכוי”), וזאת בכפוף לכריתת הסדר תדלוק עם דור אלון (הסדר ספידומט), בתנאים שיסוכמו בינו לבין דור אלון (הזנת הזיכוי תתבצע תוך 30 יום ממועד החתימה על הסכם התדלוק). מי שיבחר בחלופה זו ויתקשר עם דור אלון בהסדר תדלוק יהיה רשאי, החל ממועד תחילת ההתקשרות, למשוך בכל עת את יתרת הזיכוי במזומן (בשיעור של 90%), באופן המפורט לעיל.

ב. באמצעות כרטיסי תדלוק, כמפורט לעיל. חברי הקבוצה השנייה שיבחרו בחלופה זו יבחרו באחת מהדרכים הבאות בתוך 3 חודשים על מנת לקבל את כרטיסי התדלוק: (1) משלוח בדואר רשום; (2) איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון; (3) איסוף באמצעות שליח מטעם הלקוח.

ג. באמצעות החזר כספי במזומן, ובמקרה זה סכום ההחזר יעמוד על 90% מסך הפיצוי ללקוח (ההחזר יתבצע תוך 60 יום ממועד הפנייה לדור אלון).

הערה: למותר לציין כי נוסח הפנייה שפורט בנספח 6 הוא הנוסח המומלץ בלבד, וכי דור אלון תיענה לבקשות של חברי הקבוצה השנייה לקבל את הפיצוי באחת משלוש הדרכים שפורטו לעיל גם אם יועברו בנוסח שונה, ובלבד שיהיה ברור מההודעה שתועבר כיצד מבקש חבר הקבוצה השנייה לקבל את הפיצוי, ושימסרו הנתונים הדרושים על מנת לבצע את ההחזר.

22. הערות לעניין מנגנון תשלום הפיצוי:

 

א. דור אלון רשאית על פי הסדר הפשרה לבצע קיזוז של הפיצוי לו זכאי לקוח כנגד חוב כספי שלו לדור אלון. על הכוונה לבצע קיזוז על דור אלון למסור הודעה בכתב 10 ימים מראש (סעיף 8.6 להסדר הפשרה).

ב. בהסדר הפשרה נקבע כי ככל שחבר קבוצה שאינו לקוח דור אלון במועד האישור (חבר הקבוצה השנייה) לא יפנה לדור אלון בתוך פרק הזמן האמור (180 יום מהמועד בו תימסר ההודעה בדבר הזכאות) תפקע זכאותו לפיצוי. יחד עם זאת, נקבע כי לבית המשפט תהיה סמכות, לאחר שיתקבל דיווח דור אלון בדבר מימוש הסדר הפשרה, לתת הוראות בקשר לפעולות נוספות שיינקטו לצורך חלוקת סכומים לחברי קבוצה שלא יצרו קשר עם דור אלון (ראו סעיפים 8.5 ו- 9.3 להסדר הפשרה).

ג. הפיצוי המצטבר המגיע לחברי הקבוצה שלא פנו לדור אלון כאמור, בהפחתת הפיצוי העודף (שהוא ההפרש בין סך הפיצוי הניתן כאשר כל לקוח מקבל את הפיצוי הגבוה מבין שתי השיטות לבין הפיצוי הכולל – ראו הגדרה בסעיף 6.7 להסדר), יתווסף לסכום הפיצוי שישולם ליתר חברי הקבוצה המקבלים פיצוי בפועל, כאשר תשלום תוספת הפיצוי יבוצע פרו ראטה (סעיף 8.5 להסדר).

ד. על פי סעיף 8.7 להסדר הפשרה חברי קבוצה שאינם לקוחות דור אלון במועד האישור, הזכאים לסכום הנמוך מ- 50 ש”ח, לא יהיו זכאים לקבל פיצוי, אלא הסכומים המגיעים להם יועברו כתרומה לעמותת קבוצת שורשים, ארגון שלוה ועמותת חיים. הוראה זו אינה ניתנת כיום לביצוע, לאור תיקון מספר 10 לחוק תובענות ייצוגיות, ועל כן אני קובע כי הסכומים האמורים יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות, והכספים הללו ייועדו למטרת סיוע לעסקים קטנים.

פרסום הסדר הפשרה

23.

דור אלון התחייבה במסגרת סעיף 9 להסדר הפשרה למסור לחברי הקבוצה הזכאים לפיצוי הודעות בדבר זכאותם (להלן “ההודעה הראשונה“) כמפורט להלן (ההודעות יהיו בנוסחים שצורפו כנספחים 4 ו-5 להסדר הפשרה):

א. ההודעות לחברי הקבוצה הראשונה ישלחו באותו אופן שבו נשלחים אליהם דו”חות הרכישות החודשיים, אך בנפרד ובמובחן מהדו”חות החודשיים.

ב. ההודעות לחברי הקבוצה השנייה ישלחו בדואר רגיל או בדואר האלקטרוני לכתובות האחרונות המעודכנות ללקוחות אלה במערכותיה של דור אלון, ככל שקיימות. לחברי הקבוצה השנייה שלא יצרו קשר עם דור אלון בתוך 60 יום
ממועד משלוח ההודעה הראשונה – תשלח על ידי דור אלון, תוך 60 ימים נוספים, הודעה חוזרת באותו נוסח, בדואר רשום לכתובות המעודכנות ללקוחות אלה במערכותיה של דור אלון, ככל שקיימות.

ג. נוסח ההודעות יפורסם גם באתר האינטרנט של דור אלון למשך 180 ימים ממועד משלוח ההודעה הראשונה.

24. הערות לעניין פרסום הסדר הפשרה:

 

א. בסעיף 9.2 להסדר נקבע כי לקוח דור אלון בהווה או בעבר אשר סבור שהוא זכאי לפיצוי בהתאם להסדר, אך לא קיבל הודעה בדבר זכאותו, יהיה רשאי לפנות לדור אלון במייל customerservice@doralon.co.il תוך 60 ימים מתום תקופת 30 הימים שהוקצבו למשלוח ההודעה הראשונה, על מנת שדור אלון תבדוק האם הוא זכאי לפיצוי כאמור, ואם כן, תפצה אותו בהתאם להוראות ההסדר.

ב. על פי סעיף 9.3 להסדר הפשרה, על דור אלון להגיש בתוך 30 יום לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לפיצוי על ידי חברי הקבוצה השנייה (דהיינו 180 יום ממועד משלוח ההודעה הראשונה) הודעת עדכון לבית המשפט (עם העתק לבא הכוח המייצג) בה יצוין מספר חברי הקבוצה השנייה שלא פנו לדור אלון במענה להודעה שנשלחה אליהם, וסכום הפיצוי המצרפי לו הם זכאים. בית המשפט יבחן את ההודעה ויהיה רשאי לתת הוראות בקשר לפעולות נוספות בהן יש לנקוט כדי לאפשר מימוש הזכאות לפיצוי על ידי מי שטרם עשו כן.

ב. התחייבויות דור אלון ביחס לעתיד

25.

ביחס לתקופה שלאחר אישור הסדר הפשרה עורך הסדר הפשרה הבחנה בין שתי תקופות: תקופת ההתארגנות ותקופת ההתחייבות.

א. תקופת ההתארגנות

26.

תשעת החודשים הראשונים לאחר מועד האישור הוגדרו כתקופת התארגנות

27.

בתקופה זו התחייבה דור אלון כי לא תגבה מחברי הקבוצה הראשונה מחיר לליטר סולר העולה על 7.5% מהמחיר הממוצע בתחנותיה ללקוח מזדמן המשלם בכרטיס אשראי. יצוין כי שיעור זה גבוה מזה שנקבע בהסדרי סונול ופז (5%), וכי הוא זהה לזה שנקבע בהסדר טן.

במסגרת הדיון בהסדר הפשרה הבהיר בא כוחה של דור אלון כי בכוונת מרשתו לקצר את תקופת ההתארגנות, כזכותה על פי ההסכם.

28.

דור אלון תיידע את חברי הקבוצה הראשונה על השינוי במנגנון עידכון המחירון המומלץ (ראו להלן), והיא תהיה רשאית לפעול מולם לשינוי התנאים המסחריים שסוכמו עימם במסגרת הסדר התדלוק. ככל שלא יושגו הסכמות בין דור אלון לבין לקוח כלשהו מלקוחות הקבוצה הראשונה עד תום תקופת ההתארגנות בנוגע לתנאים המסחריים שייקבעו ביניהם (כאמור להלן), תהיה דור אלון רשאית להודיע על ביטול הסדר התדלוק עם אותו לקוח (והכל, כמובן, בכפוף להוראות כל דין והסכם, לרבות הסדר התדלוק של הלקוח).

ב. תקופת ההתחייבות

29.

דור אלון נטלה על עצמה מספר התחייבויות, שמטרתן לוודא כי הלקוח מודע למחיר אותו הוא משלם בעבור סולר, וכי לדור אלון אין אפשרות להעלות את המחיר הנגבה במסגרת הסדר ספידומט באופן שרירותי וחד צדדי. זאת, כמפורט להלן:

א. החל ממועד האישור התחייבה דור אלון כי בכל הסכם תדלוק שייחתם יופיע באופן בולט המחיר הסופי שמשלם הלקוח עבור ליטר סולר לפי ההסכם במועד החתימה על ההסכם (קרי, לאחר הפחתת ההנחה של הלקוח ממחיר המחירון המומלץ), ויצוין כי מחיר זה ישתנה בהתאם לשינוי במחירון המומלץ (סעיף 11.1 להסדר הפשרה).

ב. החל מתום תקופת ההתארגנות, תציין דור אלון בדו”ח הרכישות החודשי שיישלח לכל לקוח ספידומט את המחיר הסופי (לאחר הנחה) ששילם הלקוח באותו חודש עבור ליטר סולר (סעיף 10.4 להסדר).

ג. דור אלון התחייבה לשנות, החל ממועד האישור, את מנגנון עדכון המחירון המומלץ בהסדרי התדלוק. מנגנון העדכון החדש יהיה מבוסס אך ורק על שינוי במחיר הסולר (המפורסם על ידי מינהל הדלק), במס הבלו ובמס ערך מוסף, וכן על שינוי בממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש הקודם לחודש בו מעודכן המחירון, ביחס לממוצע מרווח השיווק ללקוח מזדמן בחודש שלפני כן (סעיף 11.3 להסדר הפשרה).

ד. בהסדר הפשרה התחייבה דור אלון כי מנגנון העדכון החדש יישאר בתוקפו לפחות שנתיים ממועד האישור, ושמרה לעצמה את הזכות לשנותו לאחר מכן בכפוף למתן הודעה של 60 יום מראש ללקוחות הסדר הספידומט. בנוסף, התחייבה דור אלון כי “גם לאחר שינוי מנגנון העדכון, אם וככל שישונה, הוא יאפשר לדור אלון לעדכן את מחיר המחירון אך ורק בהתאם לשינויים בתשומות הכרוכות במתן שירות הספידומט או לשינויים אובייקטיבים כלשהם שאינם נמצאים בשליטתה הבלעדית של דור אלון” (סעיף 11.4 להסדר הפשרה). משמעות הדבר היא שרכיב מרווח השיווק לא ישתנה.

ה. מובהר כי הודעה בדבר שינוי מנגנון עדכון המחיר תימסר גם לבית המשפט, ובא כוח היועמ”ש ולבא הכוח המייצג לפחות 60 יום לפני ביצוע השינוי. עוד מובהר כי הודעה ללקוחות ולמנויים לעיל תכלול לא רק את דבר השינוי אלא גם התייחסות מפורטת לטיבו (סעיף 11.5 להסדר הפשרה).

30.

הערה לעניין תקופת ההתחייבות: הסדר הפשרה מבהיר כי דור אלון תהיה רשאית בכל עת לאמץ מנגנון תמחור חלופי שיאושר במסגרת הליך משפטי, בדין או בהליך מנהלי אל מול הרשות המבצעת, בכפוף למתן הודעה מפורטת של 60 יום מראש ללקוחות ההסדר (סעיף 11.6 להסדר הפשרה). למען הסר ספק מובהר כי על שינוי כאמור תימסר הודעה גם לבית המשפט, ובא כוח היועמ”ש ולבא הכוח המייצג. כן נקבע כי דור אלון תהיה רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לשנות את מנגנון העדכון החדש גם בתוך תקופת ההתחייבות של שנתיים (סעיף 11.7 להסדר הפשרה). לבסוף הובהר כי דור אלון תהא רשאית בכל עת לעדכן את המחירון המומלץ כלפי מטה, ובהתאם לעדכן את ההנחות ללקוחות הספידומט, ובלבד שהמחיר הסופי ללקוח לא ישתנה לרעה מבחינת הלקוח (סעיף 11.8 להסדר הפשרה).

31.

המלצה לעניין גמול ושכר טרחה – הצדדים המליצו לבית המשפט להעמיד את הגמול לתובעת על סך כולל של 362,930 ש”ח (כולל מע”מ, ככל שקיימת חובת תשלום מע”מ); ואת שכר הטרחה לבא הכוח המייצג על סך כולל של 3,266,372 ש”ח, בתוספת מע”מ.

32.

ויתור וסילוק – סעיף 13 של הסדר הפשרה קובע כדלהלן:

13.1 הסכם פשרה זה יהווה ויתור וסילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה או טענה של מי מחברי הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה כמבואר בסעיף 5.1 לעיל) בגין ו/או בקשר לעילות התביעה הייצוגית כהגדרתן בבקשת האישור ובהחלטת האישור.

13.2 מבלי לגרוע מן האמור, בחלוף תקופת הפרישה ובכפוף לכך שהסדר הפשרה לא בוטל כדין ובהתאם להסכם, עד לאותו מועד, על ידי מי מהצדדים, יהווה אישור בית המשפט ופסק הדין מעשה בית דין כלפי התובעת המייצגת וכלפי חברי קבוצת התובעים שלא נתנו הודעת החרגה כדין וכמפורט בהסכם.

לאור כלליותו של נוסח זה, מובהר בזאת כי על פי הדין מעשה בית דין והוויתור שייווצר לגבי חברי הקבוצה בעקבות הסדר הפשרה מתייחס אך ורק לעילות התביעה כהגדרתן בהחלטת האישור ובבקשת האישור (ודוק, הגדרת המונח “עילות התביעה” בהסדר הפשרה כוללת גם “כל עילה אחרת אשר עולה מהתשתית העובדתית המפורטת בבקשת האישור”, ואולם על פי הדין הסדר פשרה אינו יכול ליצור מעשה בית דין ולהוות ויתור אלא ביחס לעילות שצוינו בבקשת האישור).

ג. אישור הסדר הפשרה

33.

כפי שכבר צוין, הסדר הפשרה בתיק זה פוסע בעקבות הסדר הפשרה בעניין סונול (כמו הסדרי הפשרה בעניינן של פז וטן), ומהווה יישום, בשינויים המחויבים, של ההסדר שאושר שם.

34.

מאחר שההתנהלות המיוחסת לסונול (לפז ולטן), נושאת דמיון רב לזו המיוחסת לדור אלון, הרי שאותם שיקולים שהביאו אותי לאשר את הסדר הפשרה בעניין סונול (ובהמשך בעניין פז וטן), מביאים אותי לאשר גם את הסדר הפשרה בעניין דור אלון (לפירוט השיקולים ראו פסקאות 17 – 20 לפסק הדין בעניין סונול). הצדדים הסכימו לאמץ את מתווה הפשרה שבהסדר סונול, בכפוף לשינוי עיקרי אחד: בתקופת ההתארגנות התחייבה דור אלון כי לא תגבה מחברי הקבוצה הראשונה מחיר לליטר סולר העולה על 7.5% (לעומת 5% בלבד בהסדר סונול ופז). כאמור, לא ראיתי מקום להימנע מאישור ההסכם בגין שינוי זה, לאור העובדה כי דור אלון התחייבה להקדים את מועד שינוי המנגנון, ובכך לקצר את תקופת המעבר.

35.

לבסוף, כפי שציינתי בעניין פז (וחזרתי על כך גם בעניין טן), התוצאה לפיה ארבעת ההליכים מסתיימים בסמיכות זמנים (ההודעה הראשונה על פי הסדר סונול נשלחה ב- 7.9.2017), ובתוצאה דומה (בשינויים המחויבים), היא בעיני תוצאה רצויה. ככל שמדובר בפיצוי ביחס לעבר, יש בכך כדי לשמור על אחד מעקרונות שלטון החוק, לפיו “מקרים דומים צריכים לזכות ליחס דומה” (Like cases should be treated alike). ככל שמדובר בהסדרה העתידית, הרי שיש בכך כדי להועיל להסדרה צודקת ויעילה של התחרות בשוק הסדרי התדלוק העסקיים המוצעים על ידי חברות הדלק ללקוחות עסקיים, תוך הפיכתה מתחרות הפוגעת בצרכן (תחרות להעלאת המחיר המומלץ על מנת להציג באופן פיקטיבי הנחות הולכות וגדלות) לתחרות המשרתת את הצרכן (תחרות המתנהלת לגופו של עניין, דהיינו ביחס למחיר ולאיכות של המוצרים והשירותים הנמכרים ללקוח).

36.

לאור כל האמור, ובהעדר התנגדויות להסדר הפשרה, הריני לקבוע כי הסדר הפשרה שלפניי הוא “הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה” וכי “סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין” (וראו סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות).

ד. מינוי בודק

37.

לבדיקת הסדר הפשרה בעניין סונול מונה בודק, פרופ’ אלון קלמנט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והערותיו שולבו לתוך הסדר הפשרה באותו עניין, ומצאו מקומן, בשרשור, גם בהסדר הפשרה בעניין פז, בעניין טן ובהסדר הפשרה שלפניי. בכך, ובמינויו של רו”ח ראצבי לבדיקת המצגים שנתנה דור אלון, כמפורט בפסקאות 16 – 20 לעיל די לטעמי כדי לעמוד בדרישות החוק לעניין בחינת הסדר הפשרה שלפניי.

ה. גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו

38.

כאמור, הצדדים המליצו לבית המשפט להעמיד את הגמול לתובעת על סך כולל של 362,930 ש”ח (כולל מע”מ, ככל שקיימת חובת תשלום מע”מ); ואת שכר הטרחה לבא הכוח המייצג על סך כולל של 3,266,372 ש”ח, בתוספת מע”מ. הגמול ושכר הטרחה המומלצים הם בשיעור של כ-20% מתוך הפיצוי שהושג לטובת הקבוצה (כאשר התועלת הצומחת לקבוצה (ולכלל הלקוחות) כוללת כמובן גם את רכיב ההסדרה העתידית, ואינה מתמצה אך בפיצוי בגין העבר). מדובר בשיעור דומה לזה שאושר בעניין טן ונמוך מזה שאושר בעניין סונול (22.7%) ובעניין פז (24.8%), והדבר משקף את העובדה שהסדר הפשרה בתיק זה גובש בטרם נשמעו ההוכחות בתובענה גופה (וזאת בשונה מעניין סונול ומעניין פז).

39.

לאור זאת, ובהתחשב בכך ששיעור הגמול ושכר הטרחה תואם את המקובל והנהוג מצאתי לנכון לאשר את הסכומים עליהם המליצו הצדדים. הגמול לתובעת ושני שליש (2/3) משכר הטרחה ישולמו בתוך 14 יום ממועד האישור, כהגדרתו בפסקה 43 להלן. יתרת שכר הטרחה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק דין זה, תשולם בתוך 14 יום מהמועד בו תינתן החלטה המאשרת את השלמת ביצוע הסדר הפשרה.

ו. מינוי בודק

40.

לאור כל האמור, הריני מאשר את הסדר הפשרה, בהתאם למפורט בפסק דין זה.

41.

בא הכוח המייצג יפקח על ביצוע הסדר הפשרה. חבר קבוצה אשר יתקל בבעיה בקשר לביצוע הסדר הפשרה יהיה זכאי לפנות אליו, והוא יטפל בפנייתו מול דור אלון מבלי שהוא יידרש לשלם שכר טרחה או כל תשלום אחר בגין הטיפול. הודעה בדבר זכות זו של חבר קבוצה תימסר בכל הודעה על הסדר הפשרה לחברי הקבוצה.

42.

בתוך 14 ימים ממתן פסק דין זה, יפרסמו הצדדים, על חשבון דור אלון, הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות בשניים מחמשת העיתונים היומיים הנפוצים בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 33% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ”ה-1995. הצדדים יגישו, תוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, נוסח מקוצר של ההודעה אשר צורפה כנספח 3 להסדר הפשרה, בהתאם לנוסח שאושר בהחלטתי מיום 30.1.2018, ובשינויים המחייבים.

43.

לאור הצורך בהשלמת ביצוע בדיקת רו”ח ראצבי קודם לתחילת ביצועו של הסדר הפשרה, הרי ש”מועד האישור” לצורך הסדר הפשרה ולצורך פסק דין זה, יהיה המועד בו תוגש חוו”ד ראצבי (ככל שלא תמצא חריגה של יותר מ- 5% ממצגי דור אלון) או המועד בו תבחר דור אלון בקיום ההסכם לפי סעיף 7.7 או 7.8 להסדר הפשרה, לפי העניין (ככל שהחריגה ממצגי דור אלון תהיה של יותר מ- 5%, וככל שדור אלון תבחר בקיום ההסכם).

44.

דור אלון תמסור הודעות עדכון לבית המשפט בדבר התקדמות ביצוע הסדר הפשרה במועדים הבאים:

א. עם השלמת משלוח ההודעות לכלל חברי הקבוצה וביצוע הזיכויים לחברי הקבוצה שהם לקוחות דור אלון במועד אישור הסדר הפשרה (לדיווח זה יצורף תצהיר בו יפורטו הנתונים בדבר משלוח ההודעות וביצוע ההחזר).

ב. עם תום תקופת ההתארגנות, ותחילת תקופת ההתחייבות.

ג. עם השלמת ביצוע סבב הפיצוי לחברי הקבוצה שאינם לקוחות דור אלון במועד האישור (לדיווח זה יצורף תצהיר בו יפורטו הנתונים בדבר ההחזרים שבוצעו, יתרת הסכומים שלא חולקה, מספר הזכאים לפיצוי שלא קיבלו אותו עדיין ומספר הזכאים לפיצוי שטרם יצרו קשר עם דור אלון, ופילוח של שתי קבוצות הזכאים הללו בחלוקה מספרית לפי סכומי החזר ברזולוציה של 1,000 ש”ח. כן תפורט בדיווח עמדת הצדדים בדבר הפעולות אותן יש לנקוט ביחס ליתרת הפיצוי שטרם חולקה).

ד. עם השלמת ביצוע הסדר הפשרה (לדיווח זה יצורף תצהיר של רואה חשבון מטעם דור אלון אשר יאשר כי הסדר הפשרה בוצע במלואו, ואישור בא הכוח המייצג כי למיטב בדיקתו הסדר הפשרה בוצע באופן מלא וכי כל הפונים באמצעותו לפי פסקה 41 לעיל טופלו באופן משביע רצון (בא הכוח המייצג מתבקש לפרט את מספר הפונים ואופן הטיפול לו זכו)).

45.

הגמול לתובעת ושכר טרחתו של בא הכוח המייצג ישולמו כאמור בפסקאות 38 – 39 לעיל.

46.

המזכירות תעביר פסק דין זה למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות

 

תז”פ: 2.9.2018 (פסקה 44(א)); 1.4.2019 (פסקאות 44(ב)) ו- 44(ג)), 1.10.2019 (פסקה 44(ד)).

 

ניתן היום, ב’ אייר תשע”ח, 17 אפריל 2018, בהעדר הצדדים

 

 

עופר גרוסקופף 54678313
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

 

חזרה לעמוד הראשי